Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn, Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng

Khái niệm về Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

Căn cứ theo Luật Nhà ở 2014, việc các bên giao kết hợp đồng thuê nhà được pháp luật bảo vệ, song song với đó là các quyền lợi và nghĩa vụ đi kèm. Một trong những quyền này chính là quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước khi hết thời hạn thỏa thuận. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, bên đơn phương nếu gây ra những thiệt hại sẽ phải tiến hành bồi thường theo thỏa thuận, hoặc mất số tiền cọc ban đầu nếu các bên ký kết có đặt cọc.

Việc báo trước cần tuân thủ thỏa thuận nếu có hoặc tối thiểu là 30 ngày trước khi bàn giao nhà, mặt bằng lại cho bên cho thuê.

1. Thời hạn báo trước của Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Soạn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà
Soạn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Theo quy định tại Điều 131 và Điều 132 Luật Nhà ở 2014, trong các trường hợp dưới đây khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà phải thông báo cho bên còn lại biết trước một khoảng thời gian nhất định:

– Hợp đồng thuê nhà ở không xác định thời hạn: Hợp đồng chấm dứt sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng;

– Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích khác.

– Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong một số trường hợp:

+ Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

+ Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thoả thuận trong hợp đồng;

+ Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

+ Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;…

– Bên thuê nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong một số trường hợp:

+ Bên cho thuê không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng;

+ Bên cho thuê tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thoả thuận;

+ Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba…

– Thời hạn thông báo trước là 30 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

2. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước hạn bị phạt như thế nào?

Tại khoản 4 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 quy định:

4. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác; nếu vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhưng không thông báo cho bên còn lại biết trước ít nhất 30 ngày mà gây ra thiệt hại thì phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Có thể xác định các loại thiệt hại sau:

– Thiệt hại về tài sản: Lợi ích gắn với việc sử dụng, khai thác nhà thuê bị mất, bị giảm sút; Chi phí để khắc phục thiệt hại do nhà thuê bị đòi trước hạn…

– Thiệt hại về sức khoẻ…

3. Hoàn tiền thuê nhà còn thừa khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn

4. Có thể chuyển quyền thuê nhà cho bên thứ ba tiếp tục thực hiện

– Tùy vào từng trường hợp, các bên trong Hợp đồng, đặc biệt là bên thuê nhà hoặc mặt bằng có thể thỏa thuận chuyển quyền thuê nhà cho bên thứ ba tiếp tục thực hiện nhưng phải thông báo cho bên còn lại biết và được sự đồng ý của bên còn lại.

Mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng … năm 2018

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ Hợp đồng thuê nhà được ký kết vào ngày … tháng … năm … giữa Ông/ Bà Nguyễn Văn A  và Ông/ Bà Trần Thị B

Kính gửi: Ông/ Bà ………………………..

Tôi là:………………………………………….

Hợp đồng thuê nhà được ký kết vào ngày … tháng … năm … Tuy nhiên, vì lý do như sau: (trình bày chi tiết về sự việc, ví dụ như không còn nhu cầu sử dụng, việc kinh doanh không hiệu quả, chuyển trụ sở, lý do khác). Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước.

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, cho nên tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…………… sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.

– Yêu cầu ………………

Quý ông/ bà vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

Người thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Thông báo thu hồi mặt bằng cho thuê trước hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

……………., ngày… tháng … năm

THÔNG BÁO

(V/v Thu hồi mặt bằng cho thuê trước thời hạn)

– Căn cứ vào Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ vào Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ vào Hợp đồng thuê mặt bằng số được ký kết vào ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Ông/ Bà …………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp: … / … / … Tại: ………………….

SĐT: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Tôi đã ký kết Hợp đồng thuê mặt bằng vào ngày … tháng … năm …, đồng ý cho Ông (bà) …………………… thuê mặt bằng tại: …………………………..

Hiện nay, tôi cần phải thu hồi lại mặt bằng tại địa chỉ …………………………. từ ngày … / … / … đến … / … / …

Vì lý do như sau: ………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước và phải thu hồi mặt bằng tại …………………………… trước thời hạn.

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, cho nên tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng số…………… sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.

– Yêu cầu ………………

Quý ông/ bà vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

Người thông báo   

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất, thuê văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

……………., ngày… tháng … năm

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt Hợp đồng thuê đất, thuê văn phòng)

 Căn cứ vào Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ vào Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Hợp đồng thuê mặt bằng số được ký kết vào ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Ông/ Bà …………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp: … / … / … Tại: ………………….

SĐT: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Tôi đã ký kết Hợp đồng thuê văn phòng tại: …………………………..vào ngày … tháng … năm … với bên Ông (bà) …………………… là đại diện công ty …………………………………………………………………………..

Hiện nay, vì lý do như sau: ………………………………………………………

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

Tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng văn phòng theo như đã thỏa thuận từ trước được.

Căn cứ:

– Điều… của Hợp đồng cho thuê văn phòng số ….. ;

– Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, cho nên tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng số……  sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.

– Yêu cầu ………………

Quý ông/ bà vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

Người thông báo   

(Ký và ghi rõ họ tên)

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com