Công văn đề nghị gia hạn bảo hiểm y tế

CÔNG TY TNHH ………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……/CV-CTTNHH….
V/v: Đề nghị gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
………………, ngày ….. tháng …. năm ……

Kính gửi: – Phòng Tài chính – Kế toán

           – Phòng Hành chính – Nhân sự

   – Phòng Marketing

– Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);

– Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế; 

– Căn cứ Đơn đề nghị số ../.. của Trưởng phòng Marketing về việc đề nghị gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho một số nhân sự phòng Marketing;

Vào ngày .. tháng .. năm .., Trưởng phòng Marketing đã có đơn đề nghị gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho một số nhân sự phòng Marketing. Xét thấy việc gia hạn đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên là nghĩa vụ của Công ty và được quy định trong các hợp đồng lao động, Ban Giám đốc Công ty ……….. chấp nhận đơn đề nghị của Trưởng phòng Marketing. Ban Giám đốc công ty giao cho phòng Hành chính – Nhân sự và phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các nhân sự phòng Marketing.

Yêu cầu các phòng thực hiện nghiêm túc. Nếu có vướng mắc, đề nghị các phòng liên hệ theo số điện thoại hoặc địa chỉ ……………….. trước ngày ……… Hết thời hạn trên, mọi khiếu nại đều không có giá trị.

Nơi nhận:KT. GIÁM ĐỐC
– Như Kính gửi;PHÓ GIÁM ĐỐC
 – Lưu VT.(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com