Quyết định miễn nhiệm trưởng thôn

Quyết định miễn nhiệm trưởng thôn là văn bản do chủ thể có thẩm quyền tiến hành miễn nhiệm đối với trưởng thôn thuộc đơn vị hành chính lãnh thổ nơi chủ thể quản lý. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định miễn nhiệm trưởng thôn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM TRƯỞNG THÔN

(V/v miễn nhiệm Trưởng thôn………..)

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-……..;

Căn cứ Biên bản cuộc họp…………………………;

Căn cứ đề xuất của Ông/Bà:……………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định miễn nhiệm đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: Chức vụ Trưởng thôn kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Theo đề xuất của Ông/ Bà:………………. Vì tính chất công việc quá nhiều và lý do sức khỏe nên không thể đảm nhận và hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao, đã được nhân dân trong thôn thông qua tại Biên bản họp thôn ngày …………….;

Điều 3: Ông/Bà thực hiện bàn giao tất cả công việc cho …………………..  trước thời gian thôi giữ chức vụ.

Điều 4: Ông/Bà:……………………. Có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:-Như điều 4;

 

– Lưu VT

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com