Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là văn bản do chủ thể có thẩm quyền của tổ chức, đơn vị tiến hành buộc thôi giữ chức vụ đối với kế toán trưởng làm việc tại tổ chức, đơn vị do mình quản lý. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định miễn nhiệm kể toán trưởng

CÔNG TY

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

(V/v miễn nhiệm kế toán trưởng)

Căn cứ Hợp đồng lao động số:…/HĐLĐ-………..;

Căn cứ Biên bản cuộc họp…………………………;

Căn cứ đề xuất của Ông/Bà:……………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định miễn nhiệm đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty……………………. kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Theo đề xuất của Ông/ Bà:………………. Vì lý do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục thực hiện công việc tại Công ty………………………..

Điều 3: Ông/Bà có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc cho ……………………………. trước thời gian nghỉ việc tại công ty.

Điều 4: Bộ phận quản lý ……… và Ông/Bà:……………………. Có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:-Như điều 4;

 

– Lưu VT

TM. BAN LÃNH ĐẠO

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com