Văn bản Kế hoạch công tác

Kế hoạch công tác là văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xây dựng nội dung công tác cần thực hiện trong thời gian sắp tới gửi đến chủ thể có trách nhiệm thực thi kế hoạch này nhằm mục đích nhất định.  Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch công tác cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch công tác


CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

BAN LÃNH ĐẠO

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng….năm……

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM…

Căn cứ Kế hoạch công tác thường niên của Công ty……………….;

Căn cứ Nội dụng cuộc họp Ban lãnh đạo công ty…. Ngày…../…/… về triển khai kế hoạch công tác năm …;

Ban lãnh đạo Công ty ….. xây dựng kế hoạch công tác năm…… với các nội dung như sau:

I.Mục tiêu,  yêu cầu chung đối với toàn Bộ phận công ty:

1.Mục tiêu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.Yêu cầu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II.Nội dung triển khai

STT Nhiệm vụ Bộ phận đảm nhiệm Người trực tiếp điều hành, quản lý Thời gian thực hiện ……..
1 …….          
2 …….          
3 …….          
4 …..          
5            

 

III. Tổ chức thực hiện

1.Các bộ phận công ty

Trưởng phòng ban, quản lý các bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận kế hoạch để triển khai, phổ biến cho nhân viên thuộc bộ phận mình tiến hành thực hiện đúng kế hoạch

………………………………………………………………………………………

2.Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch, thực hiện theo dõi giám sát mọi hoạt động của công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch để đảm bảo kế hoạch công tác được diễn ra như mục tiêu Công ty……đã đề ra

………………………………………………………………………………………

Kế hoạch công tác được thay cho thông báo./.

Nơi nhận:

 

-Lưu VT

T.M BAN LÃNH ĐẠO

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com