Công văn xin ra hạn hợp đồng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin ra hạn hợp đồng


CÔNG TY XPHÒNG/BAN …

 

————–

Số: …/CV-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

 CÔNG VĂN

V/v: xin gia hạn hợp đồng

Kính gửi: Giám đốc công ty Y/ Ông/bà ………………………………………

Căn cứ theo thỏa thuận ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo Hợp đồng số …/HĐ đã ký ngày … tháng … năm …;

Công ty X đề nghị công ty Y ra hạn hợp đồng vào thời gian ngay … tháng … năm …

Lý do đề nghị gia hạn: Hợp đồng số …/HĐ có thời hạn và kết thúc vào ngày … tháng … năm … . Do nhu cầu hoạt động của Công ty …, sau khí thời hạn hợp đồng số …/HĐ ký ngày … tháng … năm … .

Do đó, Công ty X muốn đưa ra những yêu cầu sau:

Đề nghị quý Công ty thực hiện gia hạn hợp đồng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc……… (để b/c );

– Trưởng bộ phận … (để b/c );

– Lưu VT.

TM GIÁM ĐỐC …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com