Hợp đồng quản lý nhân sự

Hợp đồng quản lý nhân sự là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng quản lý nhân sự

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng quản lý nhân sự, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

 • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
 • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
 • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
 • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng quản lý nhân sự, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
 • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
 • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
 • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
 • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
 • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng quản lý nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

             …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Số: …/HĐQL

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật lao động 2012;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm … 

Bên B:

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc đảm nhiệm

1. Bên A đồng ý thuê bên B đảm nhiệm công việc quản lý nhân sự đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại Công ty … Bên B có quyền lựa chọn cách thức tiến hành công việc: làm việc tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ …; hoặc làm việc từ xa trên nền tảng website quản lý nhân sự: http://www.quanlynhanlucviet.vn.

2. Mô tả chi tiết công việc:

– Trục tiếp quản lý điều hành toàn bộ hệ thống phòng ban và nhân sự;

– Xây dựng và liên tục đổi mới chính sách, chiến lược tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân sự hàng năm;

– Giải quyết chế độ và tranh chấp lao động cho đội ngũ nhân sự;

– Trực tiếp đào tạo, huấn luyện cán bộ Phòng Nhân sự của Công ty…

Điều 2. Thời hạn đảm nhiệm

1. Bên A thuê bên B tiến hành công việc quản lý nhân sự trong vòng 02 (hai) năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng tức ngày …/…/… đến ngày …/…/…

2. Trường hợp một trong các bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nói trên.

Điều 3. Thù lao và cách thức thanh toán

1. Thù lao: 30.000.000 VNĐ/tháng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)

2. Cách thức thanh toán: Bên A thực hiện thanh toán thù lao quản lý và tiền thưởng (nếu có) cho bên B thông qua phương thức chuyển khoản vào ngày mùng 5 hàng tháng. Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ lễ, tết thì Bên A sẽ trả cho bên B vào ngày làm việc tiếp theo.

   Thông tin tài khoản của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhân lực của bên B;

– Yêu cầu bên B báo cáo tình hình quản lý nhân sự theo quý;

– Trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực, bên A không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật mà bên B có thể mắc phải;

– Thanh toán thù lao quản lý đầy đủ, đúng hạn hàng tháng cho bên B;

– Sắp xếp, bố trí vị trí làm việc thuận lợi, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động cho bên B tại Công ty;

– Phối hợp, tạo mọi điều kiện cho bên B trong quá trình giải quyết chế độ và tranh chấp lao động cho nhân sự Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên A bố trí vị trí làm việc thuận lợi trong trường hợp bên B lựa chọn tiến hành công việc tại trụ sở Công ty;

– Được thanh toán thù lao quản lý đầy đủ, đúng hạn;

– Hoàn thành công việc đảm nhiệm theo đúng nội dung tại Điều 1.2 của Hợp đồng này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhân lực trong Công ty;

– Báo cáo tình hình quản lý nhân sự theo quý cho đại diện bên A;

– Tuân thủ các quy định tại Điều lệ và Nội quy Công ty;

Điều 6. Phạt vi phạm

Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm. Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán: … đồng

– Phạt vi phạm cam kết: … đồng

– Phạt vi phạm nội dung của hợp đồng: … đồng

Điều 7. Cam kết của các bên

1. Bên A cam kết:

– Cung cấp cho bên B mọi loại tài liệu, giấy tờ cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình và thông tin cá nhân của cán bộ, nhân viên Công ty;

– Tổ chức, chỉ đạo hoạt động của hệ thống phòng ban và toàn bộ nhân sự theo chiến lược quản lý của bên B;

– Không ký kết Hợp đồng quản lý nhân sự với một bên nào khác ngoài bên B trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực.

2. Bên B cam kết:

– Trực tiếp tiến hành công việc đảm nhiệm, không ủy quyền thực hiện công việc dưới mọi hình thức;

– Chịu trách nhiệm trước bên A và trước pháp luật về mọi hoạt động của mình trong công tác quản lý nhân lực Công ty;

– Tuyệt đối không khai thác, cung cấp thông tin được xem là bí mật kinh doanh của bên A và bí mật đời tư của đội ngũ nhân sự Công ty cho bên thứ ba;

– Không ký kết Hợp đồng quản lý nhân sự với một bên nào khác ngoài bên A trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

1. Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết. Trong thời hạn giải quyết tranh chấp, các bên tiếp tục thực hiện không gián đoạn mọi nghĩa vụ khác của Hợp đồng này, trừ nghĩa vụ là đối tượng của tranh chấp.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn mà các bên không thỏa thuận gia hạn bằng văn bản;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

– Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng khiến một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng hết hiệu lực trước thời hạn được ghi nhận tại Điều 2.1, bên nào có hành vi vi phạm Hợp đồng phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trực tiếp phát sinh từ hành vi vi phạm.

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực 02 (hai) năm, kể từ ngày ký.

2. Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

Trường hợp có thỏa thuận thay đổi nội dung của hợp đồng thì thỏa thuận phải được lập dưới dạng Phụ lục hợp đồng, có chữ ký của cả hai bên và được đính kèm Hợp đồng này. Phụ lục hợp đồng (nếu có) được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

Bên A                                                                                Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com