Hợp đồng PR cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…. năm….

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PR

Quảng cáo pr cá nhân

Số:…….HĐQCCN

  • Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay ngày….tháng….năm…..tại địa chỉ……., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH A

Địa chỉ trụ sở:……………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………..                  Số Fax (nếu có):………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:……………

Tên tài khoản ngân hàng:………..

Số tài khoản ngân hàng:……………

Chi nhánh ngân hàng:………………..- Vietcombank

Bên B: Nguyễn Văn B

Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………… Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………

Hiện tại cư trú tại:……………………….

Số điện thoại liên hệ:………………

Cùng bàn bạc và thống nhất những thoả thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ quảng cáo cho bên B để tạo danh tiếng cá nhân với các hạng mục sau đây:

STTCông việcGhi chú
1Xây dựng page cá nhân trên fbChi tiết công việc tại phục lục 1 của hợp đồng này.
2Viết bài trên báo…..
3….….. 

Điều 2. Phí dịch vụ

STTCông việcThành tiền
1Phí quảng cáo theo tháng…….
2Phí bài viết trên báo……..
3  
TỔNG CỘNG……..

-Phí dịch vụ được thống nhất như sau:

-Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

-Trong quá trình thực hiện công việc nếu bên B có điều chỉnh nội dung công việc thì hai bên sẽ bàn bạc, thoả thuận bổ sung điều chỉnh phí hợp đồng.

Điều 3. Thời hạn thực hiện hợp đồng

3.1       Thời hạn của hợp đồng này là 12 tháng kể từ ngày…..

3.2       Trường hợp thời hạn hợp đồng chấm dứt, nếu các bên không có thoả thuận khác, và không bên nào có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian là 1 năm.

Điều 4. Thanh toán

4.1       Việc thanh toán sẽ được bên B thanh toán ngày…. hàng tháng

            Bên A phải cung cấp cho bên B bảng kê khai chi phí quảng cáo theo Tháng

4.2       Cách thức thanh toán

            Bên B thanh toán cho bên A bằng chuyển khoản theo tài khoản hưởng thụ:

            -Người hưởng thụ:

            -Số tài khoản:

            -Tên ngân hàng:

            -Chi nhánh:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

-Nhận thanh toán của bên B theo quy định của hợp đồng này.

-Yêu cầu bên B cung cấp thông tin quảng cáo trung thực theo đúng thời hạn của hợp đồng

-Thực hiện dịch vụ quảng cáo thuơng mại theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.

-Thực hiện lựa chọn của bên B về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại.

-Thông báo cho bên B về tình hình thực hiện công việc và về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này

-Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này hoặc theo quy định pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ bên B

-Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên A theo đúng quy định

-Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời về hoạt động của bên A. Bên A không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc vi phạm các nghĩa vụ của bên A là do bên B cung cấp thông tin không kịp thời và không đúng hoặc không đầy đủ.

-Thông báo cho bên A về những thay đổi trong yêu cầu thực hiện hợp đồng trước ít nhất 3 ngày bằng văn bản hoặc gmail cụ thể để bên A có thể kịp thời thực hiện.

Điều 7.Bảo mật thông tin

7.1       Mỗi bên có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của bên kia và cam kết chỉ sử dụng các thông tin đó cho mục đích thực hiện hợp đồng này.

7.2       Một bên không bị xem là vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại điều này trong các trường hợp sau:

            -Trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo quyết định, bản án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

            -Trường hợp tiết lộ thông tin cho các bên tư vấn pháp luật hoặc tư vấn khác nhằm mục đích thực hiện hợp đồng này;

Điều 8. Phạt vi phạm

-Trong trường hợp một trong hai bên không thực hiện đúng nội dung thoả thuận, bên còn lại sẽ phạt bên vi phạm 30% giá trị hợp đồng và bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn cho thiệt hại gây ra.

-Trong trường hợp, đến ngày thanh toán mà Bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ cho Bên A. Thì Bên B phải chịu phạt theo lãi suất ngân hàng Vietcombank trên số tiền chậm trả, đồng thời thanh toán toàn bộ số tiền gốc cho Bên A.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này bị chấm dứt trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây:

9.1       Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phụ bằng văn bản của bên bị vi phạm.

9.2       Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể.

9.3       Theo thoả thuận của các bên.

9.4       Một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng trước ít nhất 60 ngày

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 11. Hiệu lực hợp đồng

-Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

-Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

-Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

Bên ABên B

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com