Hợp đồng mua bán hàng hóa và phụ lục điều chỉnh số lượng

Hợp đồng mua bán hàng hóa là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng mua bán hàng hóa, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

 • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
 • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
 • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
 • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
 • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
 • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
 • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
 • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
 • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

 …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: …/HĐMB

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên bán:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên mua:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Tài sản mua bán

Bên mua đặt mua bên bán bộ máy tính để bàn nhằm phục vụ cho hoạt động của nhân viên Công ty với những thông số sau:

– Số lượng: 20 bộ

– Hãng sản xuất: HP EliteOne 800

– Dòng máy: G5 8GC99PA

– Màu sắc: Xám kim

– Tình trạng: mới 100%

Điều 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

– Giá trị hợp đồng: 590.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn), tương ứng với đơn giá sản phẩm: 29.500.000 đồng/bộ, số lượng: 20 bộ máy tính để bàn.

– Phương thức thanh toán giá trị hợp đồng:

Bên mua chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho bên bán chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bên bán giao tài sản. Cụ thể:

+ Đợt giao hàng thứ nhất: thanh toán 75% giá trị hợp đồng

+ Đợt giao hàng thứ hai: thanh toán 25% giá trị hợp đồng

+ Thông tin tài khoản của bên bán:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 3. Chuyển giao tài sản

– Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao tài sản đúng số lượng, chủng loại và chất lượng đến trụ sở chính của bên mua đã ghi trong Hợp đồng, sau khi bên mua hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

– Bên bán tiến hành giao tài sản thành 2 đợt với số lượng như sau:

+ Đợt giao hàng thứ nhất ngày …/…/…: 10 bộ

+ Đợt giao hàng thứ hai ngày …/…/…: 10 bộ

Điều 4. Thuế, phí và lệ phí

Toàn bộ các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng do bên mua chi trả, trừ chi phí giao hàng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên bán

– Yêu cầu bên mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán trước thời điểm giao tài sản;

– Bảo lưu quyền sở hữu với tài sản cho đến khi bên mua hoàn thành nghĩa vụ thanh toán 100% giá trị hợp đồng;

– Yêu cầu bên mua nhận tài sản được giao theo thỏa thuận;

– Giao tài sản đúng thời hạn, địa điểm theo thỏa thuận;

– Bảo hành 3 (ba) năm đối với tài sản, kể từ thời điểm bên mua nhận được toàn bộ số lượng tài sản theo thỏa thuận.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên mua

– Nhận tài sản được giao theo thỏa thuận;

– Yêu cầu bên bán sửa chữa, giảm giá hoặc đổi vật có khuyết tật lấy vật khác và bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) trong trường hợp phát hiện khuyết tật ngay tại thời điểm chuyển giao tài sản;

– Yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác trong thời hạn bảo hành sản phẩm nếu khuyết tất đáp ứng điều kiện bảo hành;

– Thanh toán đúng hạn theo từng đợt giao, nhận tài sản;

– Trả lãi trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả trong trường hợp không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền theo đợt.

Điều 7. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại thực tế.

Điều 8. Phạt vi phạm

Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm, trừ trường hợp bất khả kháng.

Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm nghĩa vụ chuyển giao tài sản: … đồng

– Phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán giá trị tài sản: … đồng

– Phạt vi phạm nội dung của hợp đồng: … đồng

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân nơi bên A đặt trụ sở chính tiến hành giải quyết.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

– Hợp đồng đã được hoàn thành;

– Một trong các bên hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng;

– Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng dẫn đến việc một trong các bên không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Điều 11. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bên A                                                                                 Bên B

(Ký tên, đóng dấu)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục điều chỉnh số lượng hàng hóa của Hợp đồng mua bán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                 …, ngày … tháng … năm …

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA

Số: …/PLHĐ

 • Căn cứ Hợp đồng mua bán hàng hóa số …/HĐMB;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên bán:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên mua:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà …

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Sau quá trình xem xét, bàn bạc, hai bên đi tới thống nhất ký Phụ lục điều chỉnh số lượng hàng hóa đối với Hợp đồng mua bán số …/HĐMB, ký kết ngày … tháng … năm … như sau:

1. Nội dung thay đổi:

– Điều chỉnh số lượng máy tính quy định tại Điều 1 Hợp đồng mua bán số …/HĐMB theo hướng tăng từ 20 bộ lên 30 bộ.

– Điều chỉnh giá trị hợp đồng quy định tại Điều 2 Hợp đồng mua bán số …/HĐMB theo hướng tăng từ 590.000.000 đồng/20 bộ lên 885.000.000 đồng/30 bộ.

– Điều chỉnh số lượng máy tính được giao trong mỗi đợt giao hàng quy định tại Điều 3 Hợp đồng mua bán số …/HĐMB theo hướng tăng từ 10 bộ/đợt lên 15 bộ/đợt.

2. Thời gian thực hiện:

– Việc thực hiện Hợp đồng mua bán không bị gián đoạn bởi thay đổi về số lượng hàng hóa, giá trị hợp đồng và số lượng giao hàng theo đợt. Các bên tiếp tục thực hiện Hợp đồng theo nội dung đã được điều chỉnh tại Phụ lục này, kể từ ngày ký kết Phụ lục.

– Những quy định khác của Hợp đồng mua bán được giữ nguyên, không thay đổi.

3. Điều khoản cuối cùng:

– Phụ lục này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mua bán số …/HĐMB. Phụ lục này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Phụ lục này có giá trị kể từ ngày ký./.

Bên A                                                                        Bên B

(Ký tên, đóng dấu)                                                     (Ký tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com