Mẫu biên bản kiểm tra giám sát

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA ………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ……  

BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁM SÁT

V/v………………………………………………………

Hôm nay, ….giờ….ngày…tháng…. năm……, tại………………………………………

Đoàn kiểm tra giám sát gồm:

  1. Ông/ Bà:……………….…………………….Chức vụ: Trưởng đoàn kiểm tra
  2. Ông/ Bà:……………………………………..Chức vụ:……………………

Đã làm việc với:

Ông/ Bà:………………………………………..Giới tính:…………………….

Ngày sinh:…………………..Dân tộc:.…………Quốc tịch:…………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………

Ngày cấp:…/……/………..Nơi cấp:………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc……………………:

…………………………………………………………………………………

Kết quả kiểm tra, giám sát như sau:

…………………………………………………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐD. BÊN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)    
ĐD. BÊN THAM GIA KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com