Đơn xin nghỉ thai sản

Tổng hợp các mẫu đơn được sử dụng cho mục đích xin nghỉ thai sản của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức nữ.

1. Đơn xin nghỉ thai sản cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN CHO GIÁO VIÊN

Số: ……/ĐXNTSCGV

Kính gửi: – Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………

               – Ban giám hiệu Trường ……………….

  • Căn cứ Luật lao động 2019
  • Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Căn cứ vào  Nghị định 45/2013/NĐ-CP
  • Căn cứ vào Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

Tôi tên là: Nguyễn Thị A                         Ngày sinh:

Số CMND  :…………………………………… Nơi cấp:…………………… Ngày cấp:……………….

Nghề nghiệp:………………….

Nơi công tác: :……………………

Chỗ ở hiện tại :…………………….

Nội dung đơn:

Hiện tại tôi đang mang thai đến tháng thứ 7, không được thuận tiên cho việc đi lại và giảng dậy tại trường và để đảm báo sức khỏe. Tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ………… và Ban giám hiệu Trường …………………… cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ vào điều 157 bộ luật lao động 2019 về nghỉ thai sản thì tôi có thể nghỉ trước và sau khi sinh là 06 tháng và trong thời gian nghỉ thai sản.

Căn cứ vào điều 39  Luật bảo hiểm xã hội 2014, tôi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con  tôi được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định “Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội” được coi là thời gian làm việc của NLĐ để tính số ngày nghỉ hằng năm. Và theo Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) tôi có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hàng năm (nghỉ hè) thì sẽ được trường bố trí tiếp thời gian nghỉ hàng năm. Trường hợp đã vào năm học mới mà Hiệu trưởng không thể bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho tôi thì mong trường sẽ thanh toán bằng tiền theo quy định của BLLĐ.

Theo những căn cứ trên thì tôi xin nghỉ từ ngày…tháng…năm….đến ngày….tháng…năm…., trong thời gian nghỉ thai sản thì tôi vẫn được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo quy định của nhà nước.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện ………………, ban giám hiệu Trường ……… xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của hiệu trưởngNgười làm đơn

2. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho công nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN CHO CÔNG NHÂN

Số: ……/ĐXNTSCCN

Kính gửi: -Ban giám đốc công ty

               -Phòng hành chính nhân sự

               -Trưởng phòng……………….

  • Căn cứ Luật lao động 2019
  • Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

Tên tôi là:………………… Sinh ngày……………………

Chức vụ:…………………………….….. Vị trí công tác:…………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………. Ngày cấp……………………… Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:…………..

Nội dụng đơn:

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ vào điều 157 bộ luật lao động 2019 về nghỉ thai sản thì tôi có thể nghỉ trước và sau khi sinh là 06 tháng và trong thời gian nghỉ thai sản.

Căn cứ vào điều 39  Luật bảo hiểm xã hội 2014, tôi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con  tôi được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo những căn cứ trên thì tôi xin nghỉ từ ngày…tháng…năm….đến ngày….tháng…năm…., trong thời gian nghỉ thai sản thì tôi vẫn được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo quy định của nhà nước.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong Ban giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

3. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN CHO CÔNG CHỨC

Số: ……/ĐXNTSCCC

Kính gửi: ……

  • Căn cứ Luật lao động 2019
  • Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

Tên tôi là:…………… Sinh ngày……………………

Chức vụ:…………………………………… Vị trí công tác:…………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:……………………….

Nội dụng đơn:

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép…… cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ vào điều 157 bộ luật lao động 2019 về nghỉ thai sản thì tôi có thể nghỉ trước và sau khi sinh là 06 tháng và trong thời gian nghỉ thai sản.

Căn cứ vào điều 39  Luật bảo hiểm xã hội 2014, tôi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con  tôi được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo những căn cứ trên thì tôi xin nghỉ từ ngày…tháng…năm….đến ngày….tháng…năm…., trong thời gian nghỉ thai sản thì tôi vẫn được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo quy định của nhà nước.

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…………hiện đang công tác tại………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong ……. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

4. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản không hưởng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Số: ……/ĐXNTSKHL

Kính gửi: -Ban giám đốc công ty

               -Phòng hành chính nhân sự

               -Trưởng phòng……………….

Căn cứ Luật lao động 2019

Tên tôi là:……………… Sinh ngày…………

Chức vụ:…………………. Vị trí công tác:……………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………

Nội dụng đơn:

Hiện tại tôi đã nghỉ thai sản được 06 tháng, nhưng do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công việc. Nên căn cứ vào khoản 3 điều 115 Bộ luật lao động năm 2019 và nhu cầu thực tế của bản thân, tôi viết đơn này  mong Quý công ty xem xét và giải quyết cho tôi được nghỉ thai sản không hưởng lương.

Thời gian nghỉ từ ngày…tháng…năm….đến ngày….tháng…năm…..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong ……. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

5. Mẫu đơn xin về sớm chế độ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN VỀ SỚM CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Số: ……/ĐXVSCDTS

Kính gửi: -Ban giám đốc công ty

               -Phòng hành chính nhân sự

               -Trưởng phòng……………….

Căn cứ Luật lao động 2019

Tên tôi là:………………….. Sinh ngày………………

Chức vụ:………………… Vị trí công tác:…………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………..

Nội dung đơn:

Tôi viết đơn này mong được phép về sớm 60 phút từ ngày…tháng…năm…. đến ngày…. tháng….năm…..do tôi đang trong giai đoạn nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nên căn cứ vào khoản 4 điều 137 Bộ luật lao động năm 2019 thì trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Hết thời gian nghỉ nêu trên, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong ……. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com