Đơn xin chuyển lớp học phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP HỌC PHẦN

Kính gửi: Phòng đào tạo trường…………

  • Căn cứ: Luật giáo dục 2019
  • Căn cứ: Luật giáo dục đại học 2012 và Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung 2018

Em tên là: ……………………MSSV:………………

Ngày sinh: Ngày……. tháng…….. năm …………

Hộ khẩu thường trú:………………

Lớp ……………..Chuyên ngành:…………… Khóa:……….

Số điện thoại:…………………..Email:…………………

Nay em làm đơn này xin phép phòng đào tạo cho phép em được chuyển lớp học phần như sau:

Tên học phần:………………Mã LHP:……

Học thứ:………… Từ tiết….. đến tiết……Lớp học dự kiến:…………………..

Ngày bắt đầu học:………………………… Ngày kết thúc:………………

Giảng viên giảng dạy:………………………

Chuyển sang lớp học phần:

Tên học phần:………………………Mã LHP:…………………………

Học thứ:………… Từ tiết….. đến tiết……Lớp học dự kiến:…………………..

Ngày bắt đầu học:……………… Ngày kết thúc:…………………….

Giảng viên giảng dạy:………………

Lý do: ……………………

Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục 2019:

Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Rất mong sự chấp thuận phòng đào tạo trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

 …………, ngày…tháng…năm…
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com