Biên bản kiểm tra tổ chuyên môn

Biên bản kiểm tra tổ chuyên môn

PHÒNG GD&ĐT…
TRƯỜNG………………….
———————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

…., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA TỔ CHUYÊN MÔN

(V/v:………………………)

  • Căn cứ Quyết định số……… ngày… tháng… năm… của ………… về việc……..;
  • Căn cứ Thông báo số………… ngày… tháng… năm… của…… về việc…….;

Vào lúc …….. giờ ngày… tháng… năm… tại…………….., Ban Kiểm tra ………. tiến hành thực hiện việc kiểm tra các hoạt động của Tổ chuyên môn trường  ……………………… trong giai đoạn……………………………………..

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện Ban Kiểm tra:

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

  • Bộ phận được kiểm tra

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

II – Lý do kiểm tra

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

III – Nội dung kiểm tra

– Kiểm tra các kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch cá nhân, kế hoạch bộ môn;

– Kiểm tra nội dung sinh hoạt, nội dung các chuyên đề chuyên môn; việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém của tổ;

– Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên;

– Kiểm tra việc thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học;

– Kiểm tra đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

IV – Kết quả và đánh giá kết quả kiểm tra

* Đánh giá và đề nghị xếp loại:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

* Đánh giá chung:

– Ưu điểm

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

– Nhược điểm

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

V – Ý kiến của cán bộ, nhân viên của Tổ chuyên môn

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng sự thật.

ĐẠI DIỆN TỔ CHUYÊN MÔN                        BAN KIỂM TRA

(ký và ghi rõ họ tên)                                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com