Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày….tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường………

Hoặc Sở kế hoạch- kiến trúc………/Ban Quản lý……..

  1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

(Nếu là công ty/Cơ quan thì cần cung cấp thông tin sau:

Tên Công ty/Cơ quan: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ……………………………..

Người Đại diện: Ông/bà:   ……………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  …………………………………………………………………………………………..   

Căn cứ đại diện: ……………………………………………………………………………………….)

  • Thông tin khu đất:

Lô đất số:………………….. Tờ bản đồ số: ………………………. Diện tích:………………m2

Phạm vi ranh giới:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

  • Nội dung, mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất
  • Hoàn thiện hồ sơ về sử dụng đất;
  • Nội dung, mục đích khác:………………………………………………………………
  • Để có cơ sở triển khai nghiên cứu sử dụng đất hợp lý như trong dự án đầu tư, kính đề nghị ……………. cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất tại khu đất nêu trên.  Tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý sử dụng, tự chịu trách nhiệm về nội dung đề nghị và sử dụng thông tin được cung cấp đúng quy định của pháp luật.
Đơn đính kèm:
Bản đồ hiện trạng khu đất
Sơ đồ vị trí ranh giới khu đất
Giấy tờ về sử dụng đất……….
Người làm đơn
(ký tên/đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com