Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho nhà thầu nước ngoài

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 04-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ – DÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Dành cơ quan thuế ghi

FOR TAX OFFICE ONLY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mẫu số:

Form No:

04-ĐK-TCT

 
 

 

Ngày nhận tờ khai:

 

Date of receive

           

 

 
   
      DÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

 

Use for contractor/sub-contractor/management board

 
  MÃ SỐ THUẾ

 

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only

 

 
                   

 

   
   
             

 

1. Tên nhà thầu/nhà thầu phụ/Ban điều hành liên danh

 

Name of contractor/ sub-contractor/management board

 

 

2. Quốc tịch Nationality:

 

3. Địa chỉ trụ sở chính

 

Address of the head office

 

  4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam

 

Address of management office in Vietnam

  4a. Số nhà, đường phố, thôn xóm:

 

Street number, Street name or Commune

  4b. Phường/ xã

 

Ward

Điện thoại (Tel):

 

Fax:

Email:

  4c. Quận/ Huyện:

 

District

  4d. Tỉnh/ Thành phố:

 

Province/ City

  4e. Điện thoại (Tel):                    Fax:             Email:

 

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

 

Business licence in Vietnam

  6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ

 

Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

5a. Số giấy phép:

 

Number

 
5b. Ngày cấp:             …./…./………..

 

Date

  6a. Số:

 

Number

5c. Cơ quan cấp:

 

Granted by

  6b. Ngày                   …../…./…….

 

Date

 

7. Đăng ký xuất nhập khẩu

 

Registration of import, export activities

  6c. Ký với:

 

Signed with

Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):

Tax payers identification number in Vietnam (if any)

                 Có                                      Không

 

Yes                                     No

 

 

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng

 

Contract objectives

 

 

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

 

Location of according to the contract

 

 

10. Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Contract duration

Từ: ……/…… đến ……./…….                                                          From: ……/……. to ……/…….

 

 

 

11. Nhà thầu phụ

 

Do you have sub-contractor?

                 Có

 

Yes

              Không

 

No

 

12. Tài liệu kèm theo

 

Attachments

 
 

 

 

Cam kết của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.

Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

 

Người đại diện Nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ):

 

Representative of contractor (or sub-contractor)

Ngày:    …../…./………….

 

Date

Chức vụ:

 

Possition

Chữ ký

 

Signature

 

 

 

 


 

 

 

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi (for tax office only):

 

Mục lục ngân sách: Cấp   Chương   Loại     Khoản   Mã ngành nghề kinh doanh chính  
                 

 

Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng   Khấu trừ   Trực tiếp trên GTGT   Trực tiếp trên doanh số   Khoán   Không phải nộp thuế GTGT

 

Chi tiết mã loại hình kinh tế

  Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……

 

Nơi đăng ký nộp thuế   Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

 

Khu vực kinh tế: Kinh tế tập thể
  Kinh tế nhà nước   Kinh tế tư nhân    
  Kinh tế có vốn ĐTNN   Kinh tế cá thể    

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04-ĐK-TCT

GUIDANCE FOR DECLARATION

1. Tên nhà thầu, nhà thầu phụ, Ban điều hành liên danh: ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật đầu tư.

Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law of Invesment.

2. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ.

Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.

Nếu là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.

Address of head office:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:

Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.

Nếu là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.

Address of Management office in Vietnam:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.

Business license in Vietnam:

Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form.

6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp.

Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam:

Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form.

7. Đăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có” và ngược lại đánh dấu “Không”.

Import- Export  registration: If have import- export activities, please check “Yes”,  vice versa check  “No”.

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng.

Contract objectives:

Declare each operation objective of the contract concretely.

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó.

Location of business according to the contract:

Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm.

Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year.

11. Nhà thầu phụ: Nếu có các Nhà thầu phụ thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ theo bảng kê đính kèm tờ khai đăng ký thuế.

Do you have sub-contractor:

If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor

Declare attached.

12. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.

Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com