Tờ trình bổ sung kinh phí

Tờ trình bổ sung kinh phí là văn bản của cá nhân/ tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên (hoặc cơ quan chức năng) xem xét, phê duyệt về vấn đề xin bổ sung kinh phí để thực hiện một công việc, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình bổ sung kinh phí

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/TTr- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH XIN BỔ SUNG KINH PHÍ

Về việc bổ sung kinh phí……

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân tỉnh…

          – Sở Tài chính tỉnh…

Năm 20…, Ủy ban nhân dân huyện… đã thực hiện triển khai kế hoạch công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện… Việc thực hiện kế hoạch đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ….. tỷ đồng.

Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện… đã thực hiện được việc ngăn chặn dịch bệnh trên một số địa bàn huyện nhưng vẫn còn một số xã, thị trấn, vùng khó khăn chưa được tiếp cận với các phương pháp phòng chống dịch nên dịch bệnh vẫn hoành hành và diễn biến phức tạp. Để tiếp tục thực hiện kế hoạch, triệt để dịch tả trên toàn địa bàn huyện….. Ủy ban nhân dân huyện cần thêm………tỷ đồng.

Do điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện… kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính xem xét cân đối hỗ trợ địa phương…… để tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại địa phương.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giải quyết, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu: VT,TC

-Lưu VP

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com