Mẫu Nghiệm thu dịch vụ

Mẫu Nghiệm thu dịch vụ


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ

 1. Đối tượng nghiệm thu : Dịch vụ …….
 • Thuộc Hợp đồng số : …..
 • Địa điểm bàn giao : ….
 • Thời gian bàn giao : ….. ngày ….. tháng …. Năm …..

2. Thành phần tham gia nghiệm thu :

 • Trưởng Ban kiểm nghiệm

Họ tên :

Chức vụ :

 • Các thành viên ban kiểm nghiệm :

Họ tên :

Chức vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện bên cung ứng dịch vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện bên sử dụng dịch vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Kết quả kiểm tra :
STT Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của Hợp đồng Kết quả kiểm tra
1          
2          
3          
…..          
 1. Kết luận của Ban kiểm nghiệm :
 • ……………
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

TRƯỞNG BAN

 

( Ký tên , đóng dấu )

CÁC THÀNH VIÊN

 

( Ký tên , đóng dấu )

BÊN CUNG ỨNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

BÊN SỬ DỤNG

 

(Ký tên , đóng dấu )

Hồ sơ nghiệm thu gồm :

 1. Biên bản nghiệm thu hoàn dịch vụ và các phụ lục kèm theo biên bản này , nếu có
 2. Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com