Hợp đồng thuê đất rừng

Mẫu Hợp đồng thuê đất rừng


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT RỪNG

( Số : … / HĐTĐ – …… )

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
 • Luật Đất đai 2013
 • Luật kinh doanh bất động sản 2014
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Ủy ban nhân dân …. ( Bên cho thuê )

Do ông …….. làm đại diện

Chức vụ : …..

BÊN B : Ông …. ( Bên thuê )

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê khu đất rừng với các nội dung như sau :

 • Diện tích đất rừng ( đơn vị m2 hoặc ha) :
 • Địa điểm :
 • Mục đích sử dụng :
 • Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số … , tỷ lệ …. do Phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày …/…/….
 • Thời gian bàn giao đất thuê : …/…/…

Điều 2 . Thời hạn hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị …. Năm kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Điều 3 . Tiền thuê và phương thức thanh toán

 1. Tiền thuê
 • Giá tiền thuê : …..đồng/…./năm
 • Giá thuê đất được tính ổn định trong thời gian năm (05) năm kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… . Hết thời hạn thuê , giá đất được tính theo quy định của Chính phủ về thu tiền thuê đất .
 1. Phương thức thanh toán
 • Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng
 • Trước ngày …/…/… hằng năm , Bên B sẽ nộp tiền vào tài khoản của Bên A
 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

Điều 4 . Quyền và nghĩa vụ của các bên

 1. Bên A
 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ tiền thuê đất rừng theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận
 • Bên A đảm bảo việc sử dụng đất rừng của Bên B trong thời gian thực hiện hợp đồng ( trừ các trường hợp phải thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai )
 • Yêu cầu Bên B khai thác , sử dụng đất theo đúng mục đích , quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất , dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng
 • Yêu câu Bên B chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích , hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng đất ; nếu Bên B không chấm dứt hành vi vi phạm thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B trả lại đất thuê và bồi thường thiệt hại bằng 24 tháng thuê đất .
 • Yêu cầu Bên B giao lại đất sau khi hết thời hạn của hợp đồng
 • Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại do lỗi Bên B gây ra
 • Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng
 • Cung cấp đầy đủ thông tin , trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp
 • Chuyển giao cho Bên B đầy đủ diện tích , đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng
 • Kiểm tra , nhắc nhở Bên B bảo vệ , giữ gìn và sử dụng đất đúng mục đích
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 1. Bên B
 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đầy đủ và đúng hạn cho Bên A theo quy định hợp đồng
 • Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin đầy đủ , trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê
 • Yêu cầu Bên A chuyển giao đất đúng diện tích , đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận
 • Được khai thác và sử dụng đất rừng và hưởng thành quả lao động , kết quả đầu tư trên đất rừng đã thuê theo thời hạn trong hợp đồng
 • Sử dụng đất đúng mục đích , đúng ranh giới và đúng thời hạn theo thỏa thuận
 • Không được hủy hoại đất
 • Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và bảo vệ đất rừng
 • Trả lại đất theo đúng thời hạn và tình trạng của đất khi hết hạn hợp đồng
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5 . Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

 1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;
 2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .
 3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6 . Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền thuê cho Bên A sau 15 ngày (không có thông báo trước ) kể từ ngày đến hạn thu tiền thuê đất thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 6 tháng tiền thuê đất .
 • Trường hợp Bên A chậm bàn giao đất thuê cho Bên B sau 07 ngày ( không có thông báo trước ) kể từ ngày đến hạn bàn giao thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 6 tháng tiền thuê đất .

Điều 7 . Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng .

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh .

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ) . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

 

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com