Hợp đồng hợp tác mở công ty

Mẫu Hợp đồng hợp tác mở công ty

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Hợp đồng hợp tác mở công ty là mẫu hợp đồng thông dụng, được sử dụng rất nhiều. Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của kinh tế xã hội, mỗi cá nhân lại có những ưu việt riêng mà nếu tự mình xây dựng sự nghiệp có thể gặp phải những rủi ro không đáng có, vì thế nhu cầu hợp tác là nhu cầu tất yếu để mọi người cùng nhau hợp sức đóng góp những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của nhau từ đó khẳng định được vị trí trên thị trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

———0o0———

Hải Phòng, ngày … tháng … năm ……

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC MỞ CÔNG TY

(V/v: Mở công ty …………….)

–   Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

–   Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

–   Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

–   Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác.

Hôm nay ngày … tháng … năm 20…., tại địa chỉ số ………., phường ……….., quận ……….., thành phố ……….., Việt Nam

Chúng tôi gồm có:

(Nếu là cá nhân dùng biểu thông tin sau)

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Họ tên               : ………………………………….              Sinh ngày: …………………….

CMND số: …………………….. cấp ngày: ……………… tại: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………….

Số điện thoại: ……………………………….

(Nếu là công ty dùng biểu thông tin sau)

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………….

Địa chỉ               : ……………………….., thành phố …………….., Việt Nam

Mã số thuế        : …………………

Đại diện            : ………………….                Chức vụ            : Giám Đốc

 

(Nếu là cá nhân dùng biểu thông tin sau)

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Họ tên               : ………………………………….              Sinh ngày: …………………….

CMND số: …………………….. cấp ngày: ……………… tại: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………….

Số điện thoại: ……………………………….

(Nếu là công ty dùng biểu thông tin sau)

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………….

Địa chỉ               : ……………………….., thành phố …………….., Việt Nam

Mã số thuế        : …………………

Đại diện            : ………………….              Chức vụ            : Giám Đốc

Cùng thoả thuận hợp tác mở công ty với các điều khoản sau đây:

Điều 1.  Phạm vi và nội dung hợp tác

Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác mở công ty có tên ………………….. hoạt động trong lĩnh vực …………..

Bên A đồng ý đóng góp : ……….000 VNĐ (Bằng chữ:…..) tương ứng …% vốn công ty

Bên B đồng ý đóng góp : ……….000 VNĐ (Bằng chữ:…..) tương ứng …% vốn công ty

Bên A/ Bên B sẽ trực tiếp tiến hành các hoạt động đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định pháp luật để công ty được hoạt động hợp pháp.

Bên A/ Bên B sẽ là người đứng tên người đại diện theo pháp luật cho công ty trên giấy phép. Bên A/ Bên B sẽ giữ chức vụ ……………. trong công ty.

Điều 2.  Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng này là hợp đồng không có thời hạn, có hiệu lực kể từ ngày …/…/20…

Hai bên có thể kết thúc hiệu lực của Hợp đồng này nếu không còn nhu cầu hợp tác và phải lập thành văn bản thỏa thuận rõ, cũng như cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình công ty hoạt động.

Điều 3.  Chi phí và phân chia lợi nhuận

3.1 Việc phân chia lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sẽ được chia theo tỷ lệ như sau, sau khi khấu trừ toàn bộ các chi phí phát sinh:

Bên A được: ……%

Bên B được: ……%

3.2 Các chi phí đương nhiên cho hoạt động kinh doanh bao gồm:

+  Chi phí pháp lý ban đầu;

+  Chi phí thuê văn phòng;

+  Chi phí nhân viên;

+  Chi phí điện, nước;

+  Chi phí cơ sở vật chất, chi phí bảo dưỡng;

+  Các khoản phí là thuế, phí, lệ phí nhà nước phải đóng cho cơ quan nhà nước;

+  Các chi phí khác nếu có và được 2 bên thừa nhận…

Điều 4.   Các nguyên tắc tài chính, kế toán

Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mọi khoản thu chi cho công ty đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

Điều 5.  Cam kết chung

5.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh theo Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã ghi nhận trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia chậm nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

5.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện việc hợp tác. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình hoạt động kinh doanh.

Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên.

5.4. Rủi ro trong hoạt động hợp tác của hợp đồng này cả 2 bên đã hiểu, xác nhận sẽ cùng nhau gánh chịu, không có sự phân biệt và tuân theo quy định của pháp luật về hoạt động góp vốn.

5.5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu không thành tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án nhân dân có thẩm quyền.

Điều 6.  Hiệu lực thỏa thuận Hợp đồng

6.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng. Văn phòng, cơ sở vật chất, thiết bị ….sẽ được thanh lý hay thỏa thuận bằng biện pháp xử lý khác có lợi nhất.

6.2. Hợp đồng này gồm … (……) trang không thể tách rời nhau, được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com