Biên bản thanh lý ô tô

Biên bản thanh lý ô tô là văn bản của cá nhân , tổ chức soạn thảo có nội dung là các thỏa thuận, cam kết thực hiện việc thanh lý ô tô giữa bên thanh lý và bên nhận thanh lý, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản thanh lý ô tô

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN THANH LÝ Ô TÔ

(Số: …/BB-…)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày…/…/… tại địa chỉ ……………………………….. Chúng tôi gồm các bên sau đây tiến hành lập biên bản thanh lý ô tô:

I. BÊN THANH LÝ

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

 II. BÊN NHẬN THANH LÝ

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

 

Hai bên thỏa thuận về việc thanh lý ô tô như sau:

  1. Bên thanh lý quyết định thanh lý ô tô cho bên nhận thanh lý, thông tin về ô tô được thanh lý cụ thể như sau:

Tên, ký hiệu, mã hiệu, quy cách: …………………………………………

Sản xuất tại: ……………………………………… Năm: ……………….

Biển số: …………………………………………………………………..

Màu sắc: …………………………………………………………………..

Giấy phép đăng ký: ……………………………………………………..

Được sử dụng từ: ngày …/…/… đến ngày…/…/…

Giá gốc: ……………………………………… đồng

Giá trị hao mòn đã trừ đến thời điểm thanh lý: …………………………..

Giá trị còn lại của ô tô: ……………………………………………………

  1. Bên nhận thanh lý đã thanh toán đầy đủ số tiền là …….. cho bên thanh lý bằng hình thức tiền mặt vào… giờ… phút, ngày…/…/…
  2. Bên nhận thanh lý là chủ sở hữu của ô tô kể từ thời điểm thanh toán xong.
  3. Bên thanh lý không còn bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với ô tô bị thanh lý. Trường hợp có thắc mắc, bên nhận thanh lý có thể trao đổi trực tiếp hoặc qua các thông tin đã nêu trên.
  4. Biên bản thanh lý có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký.

Biên bản này được lập thành … bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản./.

BÊN THANH LÝ BÊN NHẬN THANH LÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com