Biên bản bàn giao ba bên

Biên bản bàn giao ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung buổi bần giao, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao ba bên cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao ba bên


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN BÀN GIAO BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Nội dung bàn giao về việc……………………………………ngày…/…./…..;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN BÀN GIAO ( BÊN A)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN NHẬN BÀN GIAO ( BÊN B)

Họ và tên:………………………………………….. Năm sinh:………………….

CMND/CCCD số:………………Ngày cấp:…../…./….. Nơi cấp:……………….

Nơi ĐKHKTT:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………….. ……………………………………………

BÊN CÓ LIÊN QUAN ( BÊN C)

Tên công ty:……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………… …………………………….

Trụ sở chính………………………………………………….…………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung trong cuộc họp ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:

Bên A đồng ý bàn giao tài sản …………. Cho bên B,

ên B có trách nhiệm nhận tài sản đúng thời gian địa điểm nêu trong hợp đồng. Bên C có liên quan xem xét , thẩm định tài sản và có trách nhiệm đảm bảo tính khách quan của buổi bàn giao…………………….

1.Thông tin tài sản bàn giao:

– Tài sản

– Tài sản

-………………………………………………………………………………………

2. Nội dung bàn giao:

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

3. Giá trị tài sản bàn giao

Tài sản …… có giá trị là:………….. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………….)

………………………………………………………………………………………

4. Mục đích sử dụng tài sản bàn giao

– Bên A bàn giao tài sản……cho bên B với mục đích:………………………………

– Bên B nhận tài sản ……. nhằm ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

5. Hình thức thanh toán:

Bên B có nghĩa vụ thanh toán đây đủ cho bên A bằng hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản nhận tiền:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

………………………………………………………………………………………

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên

………………………………………………………………………………………

7. Ý kiến của các bên

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

8. Kết luận

………………………………………………………………………………………

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm … Tại……………..

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dụng của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com