Thông báo yêu cầu góp vốn đúng hạn

Thông báo yêu cầu góp vốn đúng hạn là văn bản của tổ chức soạn thảo nhằm thông báo cho đối tượng phải góp vốn đúng hạn như đã cam kết và quy định, cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo yêu cầu góp vốn đúng hạn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
thông báo
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/TB-…..

….., ngày … tháng … năm …..

THÔNG BÁO YÊU CẦU GÓP VỐN ĐÚNG HẠN

(Về việc: Yêu cầu góp vốn đúng hạn)

Kính gửi: (Tên người góp vốn)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Bản cam kết số:…/CK-… Về việc góp vốn……………………………;

Căn cứ…………

…………………………………… (Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo yêu cầu các cá nhân có tên trong danh sách sau đây thực hiện việc góp vốn đúng hạn như đã cam kết:

Stt Họ và tên Chức vụ Số vốn cam kết góp Thời hạn góp vốn Ghi chú
1          
2          
         

…………………………….(Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo cho cá cá nhân trong danh sách được biết. Yêu cầu các cá nhân thực hiện việc góp vốn đúng hạn như đã cam kết./.

Nơi nhận:

 

– Như trên(để biết và t/h);

– Cổng TTĐT(để đưa tin);

– Ban lãnh đạo(để báo cáo);

– Các đơn vị(để phối hợp t/h);

Lưu VT,VP, HCNS.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com