Biên bản bàn giao kho bãi

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao kho bãi


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … / BB…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO KHO BÃI

Hôm nay, ngày……tháng……năm……,tại …………………….chúng tôi gồm:

Bên bàn giao (Bên A):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Đại diện:………………………………..Chức vụ:……………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Bên nhận bàn giao (Bên B):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:……………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Nội dung bàn giao:

  1. Bên A bàn giao lại kho bãi cho Bên B

– Địa chỉ:………………………………………………………..

– Diện tích:……………………………………………………..

– Tình trạng hiện tại của kho:…………………………

  1. Những quy định cụ thể giữa hai bên sẽ được thống nhất trong hợp đồng………………

……………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAO BÊN NHẬN BÀN GIAO
   (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com