Mẫu biên bản nghiệm thu cao độ

CHỦ ĐẦU TƯ …………….CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày….. tháng….. năm……  

BIÊN BẢN SỐ ………….

V/v Nghiệm thu công việc cao độ

1. Tên hạng mục công trình nghiệm thu:

Dự án: …………………….………

Gói thầu: …………………….……

Hạng mục: …………………….

Lý trình : ……………………

Địa điểm xây dựng: …………………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………

– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………

– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….

Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số…;

– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;

– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư phê duyệt;

– Kết quả thí nghiệm cát;

– Các văn bản khác (nếu có).

4.2. Kết quả kiểm tra

– Sơ họa : ………………………

– Số liệu kiểm tra:

TTCao độ thực tế (m)Tọa độ (m)Lý trình
XY
     
    
    
     
    
    

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):

……………….……

5. Kết luận và kiến nghị :

……………….……

……………….……

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định

nghiệm thu này.

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại …………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com