Biên bản xác minh nguồn gốc đất

Biên bản xác minh nguồn gốc đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN XÁC MINH NGUỒN GỐC ĐẤT

(V/v:…………………………..)

Vào lúc …… giờ ngày…… tháng…… năm……, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc lô đất số…….. tại số…… đường………. phường…… quận………

I – Thành phần tham gia xác minh

1. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường phường………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

2. Đại diện UBND phường……………………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

3. Đại diện Ban địa chính phường………………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

  • Chủ sử dụng đất

– Họ và tên:……………………………….       Sinh ngày:……………………….

– Số CMND:………………          Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………

II – Nội dung xác minh

  • Vị trí, diện tích thửa đất

………………………………………………………………..

  • Thời điểm sử dụng đất

………………………………………………………………..

  • Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất (Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất)

………………………………………………………………..

  • Hiện trạng sử dụng đất

………………………………………………………………..

  • Tranh chấp, khiếu nại (nếu có)

…………………………………………………………………

III – Kết quả xác minh nguồn gốc đất

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

IV – Ý kiến của các bên tham gia xác minh

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc……. giờ ngày…… tháng…… năm……, biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và đại diện ký xác nhận. Biên bản được lập thành 04 bản và mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ sử dụng đấtBan địa chínhPhòng TN&MTUBND phường
(Ký & ghi rõ họ tên)(Ký & ghi rõ họ tên)(Ký & ghi rõ họ tên)(Ký & ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com