Biên bản kiểm tra nội bộ trường tiểu học

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ trường tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

……., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ

TRƯỜNG TIỂU HỌC………………………….

(V/v:………………………)

  • Căn cứ Quyết định số……… ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng trường Tiểu học………… về việc………………;
  • Căn cứ Thông báo số………… ngày… tháng… năm… của…… về việc…….;
  • Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ Trường Tiểu học……… giai đoạn………….

Vào lúc …….. giờ ngày… tháng… năm…, Ban Kiểm tra nội bộ Trường Tiểu học……. tiến hành thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên,…… theo quy chế………… trong giai đoạn………………………….

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện Ban Kiểm tra nội bộ:

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

  • Đối tượng được kiểm tra (Cá nhân, bộ phận)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

II – Lý do, mục đích kiểm tra

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

III – Nội dung kiểm tra

  • Kiểm tra giáo viên

– Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên:

+ Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy

+ Giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học

+ Kết quả giảng dạy và giáo dục

– Kiểm tra chuyên đề giáo viên

  • Kiểm tra các bộ phận

– Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, kiểm tra thực tế

– Kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ

– Kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy

– Kiểm tra cơ sở vật chất

  • Kiểm tra chuyên đề
  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

IV – Kết quả kiểm tra

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

V – Đánh giá

* Ưu điểm

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

* Hạn chế

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

VI – Ý kiến khác (nếu có)

……………………………………………..……………………………………….

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng sự thật và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KIỂM TRA                   BAN KIỂM TRA

(ký và ghi rõ họ tên)                                             (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com