Biên bản kiểm tra nội bộ giáo viên THCS

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ giáo viên THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

……., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ GIÁO VIÊN

TRƯỜNG THCS ……………………………

(V/v:………………………)

  • Căn cứ Quyết định số……… ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường THCS………… về việc………………;
  • Căn cứ Thông báo số………… ngày… tháng… năm… của…… về việc…….;
  • Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ giáo viên Trường THCS……… giai đoạn………

Vào lúc …….. giờ ngày… tháng… năm…, Ban Kiểm tra nội bộ Trường THCS……. tiến hành thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên,…… theo quy chế………… trong giai đoạn………………………….

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện Ban Kiểm tra nội bộ:

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

  • Giáo viên được kiểm tra

– Ông/Bà……………….     Môn phụ trách:……………………………

Hệ đào tạo:………………..          Năm vào dạy:………….         

Giảng dạy tại các lớp:……………………………………………………

– Ông/Bà……………….     Môn phụ trách:……………………………

Hệ đào tạo:………………..          Năm vào dạy:………….         

Giảng dạy tại các lớp:……………………………………………………

– Ông/Bà……………….     Môn phụ trách:……………………………

Hệ đào tạo:………………..          Năm vào dạy:………….         

Giảng dạy tại các lớp:……………………………………………………

II – Lý do, mục đích kiểm tra

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

III – Nội dung kiểm tra

– Kiểm tra giáo án theo hướng dẫn từng môn học; việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục.

– Kiểm tra việc thiết kế các hoạt động dạy học, xây dựng các chủ đề dạy học, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định.

– Kiểm tra học sinh và chấm bài theo quy định.

–  Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh.

– Kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định chuyên môn.

– Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên và hồ sơ khác của nhà trường có liên quan để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. 

IV – Kết quả kiểm tra

STTTên giáo viênĐánh giáXếp loạiChữ ký xác nhận của GV
1    
2    
3    


V – Đánh giá chung kết quả kiểm tra

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

* Hạn chế

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

VI – Ý kiến khác (nếu có)

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng sự thật.

BAN KIỂM TRA

   (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com