Biên bản khảo sát lắp đặt camera

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …tháng …. năm 20…

BIÊN BẢN KHẢO SÁT LẮP ĐẶT CAMERA

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại …………………… địa chỉ số …………

Chúng tôi gồm:

  • BÊN BÀN GIAO:……………

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..……………

Ông/Bà…………………. – Chức vụ (nếu có):.…………

Địa chỉ:……………………

Số điện thoại:………………………

  • BÊN NHẬN BÀN GIAO:…………………

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..…………

Ông/Bà………………. – Chức vụ (nếu có):.…………

Địa chỉ:…………………

Số điện thoại:……………………

Sau khi khảo sát tình hình thực tế, hai bên đã thống nhất ký biên bản khảo sát để phục vụ mục đích lắp đặt camera với nội dung như sau:

  1. Địa điểm lắp đặt:…………………
  2. Mục đích lắp đặt:…………………
  3. Nhu cầu về thông số kĩ thuật:……………
  4. Thời gian sử dụng: ……..tháng……….năm
  5. Chọn thiết bị:

Tên thiết bị: ………………………

Số lượng:…………………………

Mã số:………………………

Độ phân giải:…………………

Tính năng kĩ thuật:………………………

Tình trạng thiết bị:………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)    
BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)      

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com