Tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.HÀ ĐÔNG
Số:…/…/TTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2020-2021

Kính gửi: Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

          Căn cứ Công văn hướng dẫn số…. ngày…..của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng, năng lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác tại các đơn vị TH&THCS trên địa bàn TP.Hà Nội;

          Căn cứ kết quả công tác và thi đua phong trào của cán bộ quản lý, lãnh đạo tại các đơn vị TH&THCS trong năm 2020-2021.

          Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông gửi tờ trình đề nghị Sở giáo dục&Đào tạo TP. Hà Nội xem xét đánh giá xếp loại các cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các trường TH&THCS trên địa bàn quận Hà Đông để xem xét, đề nghị khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc(có danh sách cụ thể kèm theo)

          Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
– Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
– Lưu VP
TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com