Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác

  ……………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
Số:…./TB-………,ngày….tháng….năm…..  

THÔNG BÁO

V/v chấm dứt hợp đồng hợp tác………

Kính gửi: ………………………………………………………………..

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Hợp đồng hợp tác số…..ký ngày…….tháng……năm…….giữa ……………………và ………………..tại………………………………………………

………………….(bên ra thông báo) là……………………………………………………………….

 Xin thông báo nội dung như sau:

  1. Chấm dứt hợp đồng hợp tác với Ông/bà:…………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………….Chức vụ…………………………….

Số CMND/CCCD:……………..Cấp …/…/…. Do………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………

(Nếu là Công ty cần cung cấp thông tin sau:

Công ty:…………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở tại:………………………………………..Điện thoại liên hệ: ………………………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà:…………………………………………………………

Căn cứ đại diện:…………………………………………………………………………………………)

  • Thời gian: kể từ ngày…./…./…..
  • Lý do:………………………………………………………………………………………………
  • Trước khi chấm dứt hợp đồng, …………………. có nghĩa vụ ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị………… thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của …………. trong thời gian …………..

Trân trọng!

Nơi nhận:
………………..
Lưu:…….  
Người ra thông báo
(ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu có)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com