Mẫu Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Mẫu Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY
Số:…/QĐ-……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH BÃI NHIỆM

(V/v: Bãi nhiệm kế toán trưởng)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty…….;
  • Căn cứ……………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm Ông/Bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Lý do bãi nhiệm:…………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Ông/Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà ……………. và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:  

– Lưu VT
Giám đốc

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com