Mẫu hợp đồng thuê bằng bác sĩ

PHÒNG KHÁM…………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________  

….., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC
(V/v: thuê bằng có sử dụng hình ảnh)

Số: …. /….

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ khả năng và nhu cầu hai bên.

A/ BÊN A

PHÒNG KHÁM…………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

– Số điện thoại:……………………             Website:……………………………..

– Đại diện: Ông/Bà………………………….        Chức vụ:……………………..

– Số điện thoại:……………………………………………………………………..

– Số tài khoản:……………… Ngân hàng:……………  Chi nhánh:…………….

B/ BÊN B

BÁC SĨ………   Chuyên khoa:…………

Sinh ngày:…………………………          Quốc tịch:……………………………

– CMTND số:………………..  Nơi cấp:…………….. Ngày cấp:…………………..

– Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..

– Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..

– Số điện thoại:……………………………………………………………………….

– Số tài khoản:……………… Ngân hàng:……………  Chi nhánh:………………

Hai bên thống nhất thoả thuận và ký kết “Hợp đồng cộng tác về việc thuê bằng có sử dụng hình ảnh” (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) bao gồm những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THOẢ THUẬN

– Bên B sử dụng chứng chỉ hành nghề Bác sĩ căn cứ theo giấy phép số …….. do ….. cấp cho bên B ngày …….. làm cơ sở chuyên môn để bên A hoạt động kinh doanh phòng khám…………….. Đồng thời hai bên thoả thuận bên A được sử dụng hình ảnh của bên B trong quá trình kinh doanh, hoạt động của mình.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN

– Thời gian cộng tác:…………………………………………………………….

– Trụ sở phòng khám:……………………………………………………………

– Bên B giao chứng chỉ hành nghề cho bên A vào ngày … tháng … năm … Hình ảnh bên A được sử dụng sẽ được hai bên thống nhất thoả thuận trước.

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

– Bên B cho bên A thuê bằng và mượn hình ảnh với chi phí:………………………

– Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………..

– Bên A thanh toán cho bên B theo đợt thanh toán:……………

– Ngày thanh toán:…………………………………………………………………

– Phương thức thanh toán:…………………………………………………………

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

4.1 Quyền và trách nhiệm bên A

– Đảm bảo quá trình hoạt động hành nghề của phòng khám tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

– Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có vi phạm pháp luật và bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý;

– Sử dụng hình ảnh của bên B đúng mục đích như hai bên đã thoả thuận. Khi hết thời hạn hợp đồng, bên A không được tiếp tục sử dụng hình ảnh của bên B;

– Thực hiện thanh toán chi phí đầy đủ và đúng thời hạn;

– Thông báo cho bên B trước ……. khi hết hạn hợp đồng này nếu không tiếp tiếp tục tái ký hợp đồng, hoặc trong trường hợp bất khả kháng phải quyết định chấm dứt sử dụng chứng chỉ hành nghề sau khi đã có trao đổi với bên B.

– Khi chấm dứt hợp đồng thì phải chuẩn bị thủ tục bàn giao chứng chỉ hành nghề và các thủ tục cần thiết liên quan cho bên B trong vòng ……

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Được quyền thoả thuận với bên A các hình ảnh của mình phục vụ cho hoạt động kinh doanh phòng khám;

– Cung cấp bản sao chứng chỉ hành nghề bác sĩ còn hiệu lực và một số giấy tờ cá nhân khác để bên A thực hiện hoạt động kinh doanh phòng khám;

– Thực hiện gia hạn Chứng chỉ hành nghề khi hết hiệu lực;

– Đảm bảo tính pháp lý của chứng chỉ hành nghề cung cấp cho bên A;

– Thông báo cho bên A trước ….. trước khi hết hạn Hợp đồng cộng tác này nếu không tiếp tục tái ký hợp đồng;

– Bên B không chịu trách nhiệm có mặt thường xuyên tại phòng khám;

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên A có bất kỳ hành vi nào vi phạm hợp đồng thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

– Trong quá trình công ty hoạt động bên A cần cung cấp cho bên B đầy đủ tài liệu, chứng từ liên quan, nguồn gốc của sản phẩm mà bên A kinh doanh. Nếu bên B phát hiện bên A kinh doanh những sản phẩm vi phạm pháp luật thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Hai bên có trách nhiệm bảo mật thông tin các điều khoản quy định trong Hợp đồng này, không được tiết lộ cho bên thứ ba biết. Trường hợp tiết lộ thông tin gây ra thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại trực tiếp gây ra bởi hành vi vi phạm cho bên bị vi phạm.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

  • Hai bên cam kết thi hành trung thực, nghiêm túc, đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình cũng như các điều khoản khác quy định trong Hợp đồng.
  • Mọi thay đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng chỉ có giá trị khi có sự chấp thuận bằng văn bản của hai bên.
  • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh hoặc có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ ưu tiên tiến hành giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải. Trường hợp không thể thương lượng, hai bên sẽ giải quyết thông qua hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Cơ quan trọng tài giải quyết sẽ do hai bên thoả thuận lựa chọn sau khi xảy ra tranh chấp.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Hợp đồng được lập thành …. bản, mỗi bên giữ ……bản có giá trị pháp lý tương đương nhau.

BÊN A
(ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com