Hợp đồng quay TVC

Hợp đồng quay TVC hay còn gọi là hợp đồng quay phim quảng cáo với mục đích quảng bá một thông điệp, khuyến mại của một mặt hàng nào đó….

Mẫu Hợp đồng quay TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG QUAY TVC

Số: …./HĐTVC –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012;
 • Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;
 • ………………………………….
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

Công ty:…………………………………………………………………………………………

Trụ sở:…………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

Giấy phép kinh doanh số:……………………….. cấp ngày……………………….

Người đại diện Ông/bà:………………………………………. Sinh ngày: …………..

Và:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):

Công ty:…………………………………………………………………………………………

Trụ sở:…………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

Giấy phép kinh doanh số:……………………….. cấp ngày……………………….

Người đại diện Ông/bà:………………………………………. Sinh ngày: …………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng quay TVC số: ………. ngày…tháng…năm… Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

 • Bên A sẽ thực hiện quay TVC cho bên B để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ………….. từ ngày…/…/… đến ngày…/…/….
 • Nội dung công việc: Bên A thực hiện
 • Quay 1 bộ phim với thời lượng….. phút; địa điểm:…………………….
 • Tên phim:…………………………………………………………………………….
 • Nội dung muốn truyền tải:………………………………………………………
 • Chi tiết nội dung quay: Phụ lục đính kèm hợp đồng này.

Điều 2: Giá và phương thức thanh toán

 1. Bên A và Bên B đồng ý việc thực hiện công việc tại Điều 1 hợp đồng này với giá là…………………. VNĐ
 2. Giá trên chưa gồm:………………………………………………………………….
 3. Giá trên đã bao gồm:……………………………………………………………….
 4. Phương thức thanh toán
 5. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam
 6. Hình thức thanh toán: bên B thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 7. Bên B thanh toán cho bên A số tiền là……………………… trong vòng 2 đợt sau:

Đợt 1:…………………………………………………………………………………………

Đợt 2:…………………………………………………………………………………………

 • Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí ngoài…… thì bên….. sẽ chịu …….. các cho phí/…. phát sinh thêm.

Điều 3: Đặt cọc

Bên A nhận số tiền đặt cọc là …………………………….. của bên B để bảo lãnh thực hiện.Bên B sẽ không được nhận lại đảm bảo thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên B từ chối thực hiện hợp đồng đã ký kết. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được hoàn trả lại cho bên B khi đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận của hợp đồng

Điều 4: Thực hiện hợp đồng

– Bên B cung cấp cho bên A các thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện công việc.

– Bên A phải chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, công cụ cho công việc trước thời gian quay TVC là 01 ngày.

– Bên A lên ý tưởng kịch bản chung và kịch bản cụ thể chi tiết cho bên B phê duyệt.

– Mọi thay đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện, bên A phải báo trước cho bên B bằng email hai bên đã cung cấp cho nhau.

– Địa điểm thực hiện: Tại ……………  có địa chỉ tại…………………

– Thời gian: Vào ….giờ ngày …/…/…

– Thời gian hoàn thành và gửi bản TVC hoàn chỉnh cho bên B: Tối đa 01 tuần kể từ ngày nhận được 50% tiền tạm ứng trên tổng giá trị của Hợp đồng.

– Chi phí phục vụ việc di chuyển của hai bên sẽ do hai bên tự chi trả.

– Địa điểm và các diễn viên được lựa chọn để quay TVC sẽ do bên A quyết định.

Điều 5. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

– Đảm bảo chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

– Cam kết……………………………………………………………………………………..

2.Cam kết của bên B

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

– ………………………………………………………..

Điều 6: Tiêu chí đánh giá sản phẩm

 • Về chất lượng hình ảnh:………………………………………………….
 • Về âm thanh…………………………………………………………..
 • Về giá trị truyền tải nội dung…………………………………
 • …………………………………………………………

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ các bên

7.3 Quyền lợi và nghĩa vụ bên A

– Được yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng.

– Được yêu cầu thanh toán đầy đủ và đúng hạn như thảo thuận tại Hợp đồng này.

– Thực hiện quay TVC đúng thời gian và địa điểm đã thoả thuận.

– Đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức theo như yêu cầu của bên B.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật.

7.2 Quyền lợi và nghĩ vụ bên B

– Được cung cấp kịch bản chi tiết cho TVC.

– Được yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho kịch bản.

– Cung cấp cho bên A đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng này.

– Thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã quy định trong Hợp đồng này.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật.

Điều 8: Tạm dừng và Chấm dứt hợp đồng

 1. Hợp đồng này sẽ tạm dừng nếu có một trong các căn cứ sau:
 2. Bên A không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện công việc theo Hợp Đồng;
 3. Bên B không thanh toán cho Bên A quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán;
 4. Các trường hợp bất khả kháng.
 5. Các trường hợp khác do hai Bên thỏa thuận
 6. Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– …..

Điều 9: Bảo mật

Ngoại trừ những nhiệm vụ được Bên B yêu cầu, Bên A không được phép tiết lộ cho bất kỳ Bên thứ ba nào về công việc của mình hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do Bên B thực hiện theo hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên B.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp
– Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

 • Những nội dung không được thỏa thuận trong Hợp đồng này thì áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
 • Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranhchấp ra Tòa án giải quyết.

        Điều 11: Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi của bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc gây thiệt. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được hai bên thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm ngay lập tức khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Điều 12. Hiệu lực của hợp đồng
– Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….
–  Hai Bên thừa nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Tất cả các điều khoản khác không được quy định trong Hợp đồng sẽ được hiểu và áp dụng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Việt nam.

–  Hai Bên đảm bảo rằng cá nhân ký kết Hợp đồng thay mặt cho mỗi bên là người có đủ thẩm quyền ký vào Hợp đồng.

–       Hợp đồng này tự động hết hiệu lực sau khi Hai bên thanh lý hợp đồng.

–       Hợp đồng này gồm ….. trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, các bản đều có hiệu lực pháp luật như nhau; mỗi bên giữ một (01) bản.

Bên A
(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)
Bên B
(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com