Hợp đồng đào tạo ràng buộc

Hợp đồng đào tạo ràng buộc là 1 loại hợp đồng thông dụng hiện nay.  Theo đó, các nhà tuyển dụng/sử dụng lao động có nhu cầu đào tạo nghề, học viên sẽ ký kết Hợp đồng đào tạo với người lao động. hợp đồng quy định các điều khoản ràng buộc riêng theo nội quy của công ty và quy định của pháp luật.

Mẫu Hợp đồng đào tạo ràng buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO RÀNG BUỘC

Số: …./HDĐT –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;
 • Căn cứ vào quy chế Trung tâm ………
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN ĐÀO TẠO (BÊN A):

Trung tâm đào tạo/Công ty: ……………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:…….cấp ngày ….tháng…..năm…. do…………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   …………………….

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   …………………………………………….

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………….chi nhánh………………..- Ngân hàng…………………..

Và:

BÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO (BÊN B):

Ông/bà:………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do……………

Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng đào tạo số: ………. ngày…tháng…năm… để ghi nhận việc Bên A nhận đào tạo bên B học việc. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

 1. Bên A nhận đào tạo bên B theo hợp đồng số…… từ ngày …../…./…. đến ……/…./….
 2. Ngành nghề nhận đào tạo:………………………………………………………………….
 3. Địa chỉ đào tạo:………………………………………………………………………………..

Điều 2: Chế độ học việc

1. Thời gian học nghề: .…….tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2.                  Thời gian học trong ngày:

Sáng từ : 8h00 đến 11h00

Chiều từ : 14h00 đến 17h00

Tối từ : 18h00 đến 21h00

3.                  Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

4.                  Học viên được cấp phát:

Thẻ học viên
Tài liệu học tập phần Đại cương và chyên ngành
Phụ cấp hàng tháng là:………………………….. đồng/người

5.                  Học viên được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chi phí đào tạo và tiền đặt cọc:

 • Theo Quyết định số… ngày…/…./…. của công ty/trung tâm chi phí để đào tạo là………………………….đ/học viên (bằng tiền……………………………………..) Chi phí trên đã bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.
 • Học viên đóng thành 1 hoặc 2 đợt trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Bên A nhận của bên B số tiền cọc là ………….đồng.
 • Ngoài ra, bên A không được thu thêm bất cứ phụ phí nào khác mà không được sự đồng ý của bên B.
  Điều 4. Trách nhiệm của Bên A
 • Trả lại tiền đặt cọc cuả bên B khi kết thúc thời gian đào tạo.
 • Đảm bảo nội dung, chất lượng đào tạo đã cung cấp cho bên B theo phụ lục 1 của hợp đồng.
 • Điều chuyển học viên giữa các lớp để phù hợp với chế độ học của học viên.
 • Thanh toán phụ cấp hàng tháng cho bên B theo hợp đồng.
 • Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bên B.
 • Bảo lưu theo yêu cầu của bên B (thời gian bảo lưu không quá 3 tháng)
 • ………………………………………………………
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Trách nhiệm của Bên B

 1. Tuân thủ các nội quy đào tạo của công ty/trung tâm về giờ giấc sinh hoạt;
 2. Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên;
 3. Đóng tiền học phí đúng theo quy định của hợp đồng;
 4. Thông báo cho bên A nếu không tham gia đào tạo được ít nhất là 2 ngày trước khi khóa đào tạo bắt đầu. Lý do tạm hoãn hoặc chấm dứt đào tạo hợp pháp là: đi nghĩa vụ quân sự; lý do sức khỏe
 5. Không được tiết lộ thông tin bí mật về chương trình đào tạo, công thức,…… do bên A cung cấp trong quá trình đào tạo.
 6. …………………………………………………………………..
 7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  Điều 6: Đơn phương chấm dứt hợp đồng và vi phạm hợp đồng

Hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện bên còn lại có hành vi vi phạm nghiêm trọng hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong các trường hợp sau:

1. Trường hợp, đang trong thời gian đào tạo mà bên B tự ý bỏ học quá 5 buổi mà không thông báo cho bên A, thì bên A có quyền giữ số tiền cọc của bên B mà không phải trả lại. Đồng thời yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng.

 2. Bên A phải hoàn trả lại tất cả chi phí đào tạo nếu không đào tạo đúng các ngành nghề, nội dung và chất lượng như đã cam kết.

3. Bên B tiết lộ thông tin bí mật về chương trình đào tạo, công thức,…… thì bên B phải bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của bên A đúng quy định của pháp luật.

4. …………………………………………………………………………………………………………….

Điều 7. Các thỏa thuận khác

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận trong Hợp đồng này.

2. Những nội dung không được thỏa thuận trong Hợp đồng này thì áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

Điều 8: Giải quyết tranh chấp
– Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).
– Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng
– Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….
–  Hai Bên thừa nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Tất cả các điều khoản khác không được quy định trong Hợp đồng sẽ được hiểu và áp dụng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Việt nam.

–  Hai Bên đảm bảo rằng cá nhân ký kết Hợp đồng thay mặt cho mỗi bên là người có đủ thẩm quyền ký vào Hợp đồng.

–       Hợp đồng này tự động hết hiệu lực sau khi Hai bên thanh lý hợp đồng.

–       Hợp đồng này gồm ….. trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, các bản đều có hiệu lực pháp luật như nhau; mỗi bên giữ một (01) bản.

Bên A
(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)
Bên B (ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com