Hợp đồng bảo trợ truyền thông

Hợp đồng bảo trợ truyền thông là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa thường một bên là Công ty truyền thông với một bên là các doanh nghiệp. Lợi ích của việc ký kết hợp đồng bảo trợ truyền thông này là bên doanh nghiệp sẽ có dịp được đưa thông tin sản phẩm/dịch vụ của mình đến công chúng một cách hiệu quả nhất và công ty truyền thông cũng nhận lại một lợi ích khác.

Mẫu Hợp đồng bảo trợ truyền thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

Số: …./HĐBTTT –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;
 • ………………………………….
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN ĐƯỢC BẢO TRỢ (BÊN A):

Ông/bà:………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

(Nếu là công ty thì cung cấp thông tin sau:

Công ty: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   …………………….

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   …………………………………………….

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………….chi nhánh………………..- Ngân hàng…………………..)

Và:

BÊN NHẬN BẢO TRỢ (BÊN B):

Công ty: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   …………………….

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   …………………………………………….

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………….chi nhánh………………..- Ngân hàng…………………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng bảo trợ truyền thông số: ………. ngày…tháng…năm… Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

        Bên B trở thành Nhà bảo trợ truyền thông cho Bên A từ ngày…./…./…. đến …./…./….

Điều 2: Phạm vi công việc

 • Bên B đồng ý giao và Bên A đồng ý nhận thực hiện các công việc sau:

1……………………………………………………………….

2………………………………………………………………..

– Trong thời gian từ……. giờ……phút đến hết ……giờ….phút, các ngày thứ …. trong tuần, từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…./….

Điều 3: Quyền lợi của Bên A và Bên B:

1. Quyền lợi Bên B:

        1.1.Tên của Bên B được nhắc đến trên tất cả các tin, bài viết sản phẩm/dịch vụ của Bên A;

        1.2. Logo hoặc Banner của Bên B được đăng trên tất cả các trang của Fanpage chính thức của Công ty A;

        …………………..

2. Quyền lợi Bên A:

        2.1. Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi do Bên B cung cấp như điều 3 mục 1 của hợp đồng này.

Điều 4: Trách nhiệm của Bên A và Bên B:

1. Trách nhiệm Bên B:

        1.1. Bên B có nghĩa vụ hỗ trợ truyền thông, quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ của bên A với nội dung như sau:

…………………………………………………………………………………………………………….

        1.2. Tất cả các tin, bài viết do phóng viên bên B tổng hợp thông tin và trực tiếp viết bài dưới sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện tối đa từ phía công ty.

        1.3. Nội dung bài viết phải có sự thống nhất giữa hai bên trước khi đăng.

1.4. Nếu có thay đổi thì Bên B phải thông báo kịp thời cho Bên A.

2. Trách nhiệm Bên A:

        2.1. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền lợi cho Bên B như hợp đồng này.

        2.2. Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để Bên B thực hiện nội dung trong hợp đồng có hiệu quả.

        2.3. Nếu có thay đổi thì Bên A phải thông báo kịp thời cho Bên B.

2.4. Sẵn sàng bàn bạc, thảo luận cùng Bên B giải quyết các vấn đề mới phát sinh một cách hợp lý và có hiệu quả nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng đạt chất lượng và hiệu quả.

Điều 5: Phương thức thực hiện hợp đồng:

        1. Bên B thực hiện nội dung hợp đồng tính từ 01 ngày sau khi ký kết hợp đồng.

        2. Bên A có trách nhiệm hoàn tất thủ tục hành chính gửi lại Bên B theo đúng thời hạn quy định.

Điều 6. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng:

        1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng.

        2. Nếu có sự thay đổi hoặc bổ sung, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và cùng giải quyết trên tinh thần thiện chí hợp tác.

Điều 7: Cam kết chung:

        1. Hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Nếu có sự thay đổi hoặc bổ sung, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác.

        2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thoả thuận.

Điều 8: Tạm dừng và Chấm dứt hợp đồng

 1. Hợp đồng này sẽ tạm dừng nếu có một trong các căn cứ sau:
 2. Bên A không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện công việc theo Hợp Đồng;
 3. Các trường hợp bất khả kháng.
 4. Các trường hợp khác do hai Bên thỏa thuận
 5. Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– ….

Điều 9: Giải quyết tranh chấp
– Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

 • Những nội dung không được thỏa thuận trong Hợp đồng này thì áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
 • Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranhchấp ra Tòa án giải quyết.

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng
– Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….
–  Hai Bên thừa nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Tất cả các điều khoản khác không được quy định trong Hợp đồng sẽ được hiểu và áp dụng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Việt nam.

–  Hai Bên đảm bảo rằng cá nhân ký kết Hợp đồng thay mặt cho mỗi bên là người có đủ thẩm quyền ký vào Hợp đồng.

–       Hợp đồng này tự động hết hiệu lực sau khi Hai bên thanh lý hợp đồng.

– Phụ lục số 1 là bản kèm theo không thể thiếu của hợp đồng này.

–       Hợp đồng này gồm ….. trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, các bản đều có hiệu lực pháp luật như nhau; mỗi bên giữ một (01) bản.

Bên A
(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)
Bên B
(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com