Đơn xin đổi lịch dạy học

TRƯỜNG………………..Mẫu 10.1  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI LỊCH DẠY

Kính gửi:  Bộ môn……………………………

Khoa……………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………..            

Bộ môn:……………………………. Khoa……………………………………………………………………….

        Lý do xin đổi:…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…….. Được sự đồng ý của giáo viên:…………………………………………………………………………………

Bộ môn:…………………………….Khoa………………………………………………………………………..

Xin được đổi lịch dạy cụ thể như sau:

Lịch dạy hiện tại: (từ  ngày ….  Tháng…. năm ………  đến  ngày ….  Tháng…. năm ………)

Môn học:…………………………………….. Giáo viên: ……………………………………Môn học: …………………………………….. Giáo viên: ……………………………………
LỚPTHỨTIẾT/CAĐỊA ĐIỂMLỚPTHỨTIẾT/CAĐỊA ĐIỂM
        
        
        

Lịch mới: (từ  ngày ….  Tháng…. năm ………  đến  ngày ….  Tháng…. năm ………)

Môn học: …………………………………….. Giáo viên: ……………………………………Môn học: …………………………………….. Giáo viên: ……………………………………
LỚPTHỨTIẾT/CAĐỊA ĐIỂMLỚPTHỨTIẾT/CAĐỊA ĐIỂM
        
        
        
PHÒNG TT,KT &ĐBCLGD  PHÒNG ĐÀO TẠO  KHOA  BỘ MÔN  GIÁO VIÊN
(đồng ý đổi)  
Ngày    tháng    năm 20…
NGƯỜI LÀM ĐƠN  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com