Biên bản tổng kết năm học

Biên bản tổng kết năm học

Trường: …                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: ….                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN TỔNG KẾT NĂM HỌC

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm …;

– Địa điểm: Phòng số … Trường ….

2. Thành phần tham gia:

– Giáo viên chủ nhiệm: Cô …

– Lớp trưởng: ….

– Bí thư:……….

– Tập thể học sinh lớp: ……

  Sĩ số: …………..            Hiện diện: …………….              Vắng mặt: ………..

3. Chủ tọa, thư ký:

– Chủ tọa cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm – Cô …

– Thư ký cuộc họp: Lớp trưởng.

4. Nội dung tổng kết năm học:

– Giáo viên chủ nhiệm nhận xét những vấn đề nổi bật diễn ra trong năm học;

– Nhận xét chung về tình hình học tập và rèn luyện của lớp trong năm học;

– Biểu dương, khen thưởng những học sinh tiến bộ và có kết quả học tập, rèn luyện cao trong năm học;

– Phê bình, kỷ luật những học sinh cá biệt;

– Giáo viên chủ nhiệm đưa ra những định hướng cho năm học tiếp theo.

5. Diễn biến sinh hoạt lớp:

– Các tổ trưởng nhận xét về tình hình học tập, rèn luyện của các tổ viên trong năm học: ……………

– Lớp trưởng nhận xét hoạt động chung lớp trong tuần/tháng: ………

– Bí thư nhận xét về hoạt động đoàn của lớp, và những hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao trong năm học vừa qua: ………

– Ý kiến đóng góp của học sinh trong lớp: . …………

– Giáo viên chủ nhiệm đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội qui, quy chế rèn luyện, đạo đức, tác phong, xây dựng các phong trào thi đua, học tốt, rèn luyện tốt, văn thể của lớp năm học;

– Sơ kết kết quả học tập, rèn luyện trong năm học và ghi nhận vào sổ đánh giá kết quả rèn luyện học sinh;

          +) Danh sách những học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: ….

          +) Danh sách những học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến: ….

          +) Danh sách những học sinh đạt danh hiệu học sinh trung bình: ….

          +) Danh sách những học sinh đạt danh hiệu học sinh yếu: ….

– Giáo viên chủ nhiệm biểu dương, khen thưởng những học sinh tiến bộ và có kết quả học tập, rèn luyện cao trong năm học:

          +) Học sinh A

          +) Học sinh B……

– Phê bình và đưa ra các hình thức kỷ luật với những học sinh cá biệt: ….

– Giáo viên đưa ra định hướng, mục tiêu cho năm học tới và triển khai các công việc trọng tâm của lớp như kế hoạch học tập, phong trào văn thể…trong năm học tới;

Tổng kết năm học kết thúc vào … giờ cùng ngày.

Thư ký đọc lại biên bản cho tập thể cả lớp cùng nghe.

          CHỮ KÝ THƯ KÝ                                           CHỮ KÝ CHỦ TỌA

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com