Hợp đồng xây dựng nhà xưởng

Hợp đồng xây dựng nhà xưởng là văn bản thỏa thuận giữa bên chủ giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng nhà xưởng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2020
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005
 • Căn cứ Luật xây dựng 2014;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại…., chúng tôi gồm:

BÊN A: CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại điện:

Chức vụ

BÊN B: BÊN XÂY DỰNG

Công ty CP B

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại diện

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng xây dựng nhà xưởng với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận xây dựng nhà xưởng hoàn chỉnh cho bên A

Địa điểm:

Diện tích xây dựng:

Mục đích:

Thời gian xây dựng:

Điện tích xây dựng các hạng mục công trình căn cứ theo bản vẽ, giấy phép xây dựng và theo yêu cầu chỉnh sửa của bên A (nếu cs)

Điều 2. Thực hiện hợp đồng

Quy cách và chủng loại vật tư do bên A cung cấp sẽ được quy định cụ thể trong phụ lục hợp đồng về vặt tư, vật liệu dùng để xây dựng công trình do hai bên thỏa thuận đảm bảo chất lượng công trình cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ đặt ra.

Thời gian thi công:

Ngày khởi công

Ngày hoàn thanh

Nghiệm thu: khi hoàn thành từng hạng mục công trình, bên B sẽ báo cho bên A để kiểm tra, nếu các phần việc đã hoàn thành đạt yêu cầu theo hợp đồng và các yêu cầu kỹ thuận chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật thì bên A sẽ nghiệm thu từng phần đó và toàn bộ công trình

Điều 3. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Tổng giá trị hợp đồng:                             (đã bảo gồm 10% VAT)

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Người nhận:                   STK

Việc thanh toán được thực hiện theo các đợt:

 • Đợt 1: sau khi ký kết hợp đồng, bên A tạm ứng cho bên B … đồng
 • Đơt 2: Sau khi bên B hoàn thanh thi công toàn bộ cọc cho công trình và đáy hồ, bên A thanh toán … đồng
 • Đợt 3: Sau khi bên B hoàn thanh thi công toàn bộ phần móng và đà kiềng nhà xưởng và hoàn thành toàn bộ hồ, bên A thanh toán … đồng
 • Đợt 4: Sau khi bên B hoàn thi thi công sàn và tập kết khung, kèo nhà xưởng đến công trường, bên B thanh toán … đồng
 • Đợt 6: Sau khi bên B hoàn thanh công tình, bàn giao công trình và được bên A chấp nhận. Bên A thanh toán … đồng

Điều 4. Bảo hiểm

Trong suốt thời gian thi công, bên B có trách nhiệm, bằng chi phí của mình, mua các loại bảo hiểm sau:

 • Bảo hiểm công trình xây dựng loại tất cả các thiệt hại: để giảm thiểu thiệt hại do những rủi ro ngoài ý muốn và không lượng trước được như hỏa hoạn, động đất, lũ lụt,… gây ra cho công trình
 • Các loại bảo hiểm khác: bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba; bảo hiểm cho vật tư, trang thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công; bảo hiểm tai nạn lao đống đối với người lao động của mình

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

5.1 Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thi công theo đúng bản thiết kể, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn.

– Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công của bên B

– Yêu cầu thay đổi, sửa chữa bản vẽ nếu cần thiết.

5.2 Nghĩa vụ của bên A

– Giao hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng cho bên B làm căn cứ xây dựng công trình

– Giao mặt bằng công trình thi công cho bên B để tiến hành xây dựng theo yêu cầu

– Thanh toán từng đợt cho bên b theo tiến độ và khối lượng công việc hoàn thành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1 Quyền của bên B

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Được cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết.

6.2 Nghĩa vụ của bên B

– Cung cấp cho bên A bảng dự toán chi phí xây dựng

– Cử người có đủ năng lực và trách nhiệm giám sát thi công và bảo quản vật tư tại công trường thi công

– Cung cấp đầy đủ vật tư và nhân công đảm bảo tiến độ thi công

– Hoàn thành, bàn giao các hạng mũ thi công đúng thời hạn

– Bảo đảm an ninh trật tư công cộng, bảo vệ vật tư và phương tiện xây dựng công trình

– Tiến hành xin thủ tục cho bộ phân thi công tạm trú tại địa phương trong thời gian xây dựng

– Bảo đảm và chịu trách nhiệm về sự an toàn lao động cho công nhân.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

Điều 8. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Bên A yêu cầu thay đổi thiết kế mà theo ý của bên B thì những yêu cầu thay đổi này không  phù hợp với thực tiễn ngành và pháp luật quy định
 • Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng này mà không khắc phục  trong vòng 07 ngày để từ ngày nhận được thông báo của bên kia.
 • Trong các trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo trước 07 ngày cho bên kia.

Điều 10. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 01 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên A thanh toán chi phí theo tỷ lệ hoàn thành công việc cho bên B.

Thời gian tạm ngừng thi công do thời tiết hay sự kiện bất khả kháng sẽ không được tính vào tiến độ thi công.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa các bên. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà tranh chấp không được giải quyết thông qua hòa giải thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng.

Điều 12. Điều khoản chung

Hai bên cần phải chủ động thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho bên kia biết để tích cực giải quyết.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng, đảm bảo bí mật thông tin.

Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự đồng ý của các bên và được lập thành văn bản trước khi có hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc thanh lý Hợp đồng. Hợp đồng được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như  nhau.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com