Hợp đồng tư vấn đánh giá tác động môi trường

Hợp đồng tư vấn ĐTM hay còn gọi là hợp đồng tư vấn đánh giá tác động môi trường được ký kết giữa các tổ chức, cá nhân. Nhằm thực hiện các công việc phân tích, đánh giá chất lượng và tác động của môi trường đất, môi tường nước,…. để bước đầu triển khai dự án/công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2013

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DTM

Số:     /HĐ-

Công trình:…………………………………………………………………………..

Chủ đầu tư:…………………………………………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………………………

 • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
 • Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên môi trường ngày 29/5/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Căn cứ………………………………………………….

Hôm nay, tại…… ngày …./…../….. chúng tôi gồm:

 1. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A): CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Người đại diện:                                                       Chức vụ:

Căn cứ đại diện:

Email/Fax:

Số điện thoại:

 • BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN B): CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Người đại diện:                                                       Chức vụ:

Email/Fax:

Số điện thoại:

Hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng thuê quan trắc môi trường với nội dung sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý thuê bên A làm thực hiện tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại…………….. từ ngày …/…/….

Điều 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Thời gian bắt đầu thực hiện công việc: từ ngày …/…/2020 hoàn thành chậm nhất là …./…./…. tại địa chỉ ………..

Phạm vi công việc:

 • Bên A tham gia, hỗ trợ bên B trong quá trình Bên B điều tra, khảo sát, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường (môi trường đất, môi trường nước và môi tường không khí).
 • Tham gia và cố vấn cho Bên B lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: lập chuyên đề về quản lý và giám sát môi trường; lập và tính toán mô hình động lực học (nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền / hoặc Hội đồng thẩm định ĐTM yêu cầu); Tổng hợp, lập báo cáo ĐTM theo quy định.

Điều 3: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Chất lượng công việc do bên A thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của bên B, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình quy phạm hiện hành. Báo cáo phải đầy đủ nội dung được cơ quan quản lý ngành thẩm định chấp nhận, ra quyết định phê chuẩn báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

Điều 4: THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

– Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi hợp đồng được kí kết.

– Thời gian hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường: sau ……. ngày (tính từ ngày kí kết).

Điều 5: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Giá trị hợp đồng (đã bao gồm 10% VAT) do đơn vị tư vấn lập là: …….đồng

Điều 6: THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

– Ngay sau khi ký hợp đồng, Bên B tạm ứng cho Bên A: …..% giá trị của hợp đồng.

– Phần còn lại Bên B phải thanh toán ngay cho Bên A sau khi Bên B nhận được kết quả theo hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng và hoá đơn tài chính của Bên A.   

– Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản               

Điều 7: Trách nhiệm của các bên:

Bên A:

– Tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung công việc theo đúng quy định của pháp luật.

– Đảm bảo đúng thời gian, tiến độ thực hiện của Hợp đồng này.

– Bên A liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm, số liệu cung cấp trong báo cáo

Bên B:

– Cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án cho bên A để phục vụ cho việc viết Báo cáo.

– Thanh toán cho bên A theo hợp đồng được ký kết.

    Điều 8: NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Khi khối lượng công việc hoàn thành bên A và bên B tiến hành nghiệm thu kết quả. Hồ sơ nghiệm thu công trình cần thể hiện được các nội dung sau: Nội dung các công việc cần nghiệm thu (nghiệm thu từng phần, nghiệm thu toàn bộ khối lượng công việc); Thành phần tham gia nghiệm thu, người ký biên bản nghiệm thu, biểu mẫu biên bản nghiệm thu đối với từng đối tượng nghiệm thu, trong đó có đánh giá kết quả công việc được nghiệm thu; Các công việc cần đo lường để thanh toán, phương pháp đo lường.

Điều 9: TẠM DỪNG HỢP ĐỒNG  VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bên A và bên B được quyền tạm dừng hợp đồng xây dựng trong những trường hợp sau:

–    Do lỗi của bên A hoặc bên B gây ra;

–    Các trường hợp bất khả kháng;

–    Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận;

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.

Thời gian và mức tiền đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.

Điều 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

–  Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, tự thỏa thuận, hòa giải.

–  Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.

Điều 11.  HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

–    Hợp đồng làm thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 03 bản.

–    Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN A (ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)BÊN B (ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com