Hợp đồng khảo sát địa hình

Hợp đồng khảo sát địa hình là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư và bên nhận thầu khảo sát về hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đát tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình, nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2020
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005
 • Căn cứ Luật xây dựng 2014;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2020, tại…., chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ TƯ VẤN

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại điện:

Chức vụ

BÊN B: BÊN TƯ VẤN

Công ty CP B

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Đại diện

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng khảo sát địa hình với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê khảo sát địa hình và bên B đồng ý nhận khảo sát. Do đó bên A thuê bên B tiến hành khảo sát địa hình:

 • Đối tượng
 • Thời gian
 • Địa điểm
 • Mục đích

Điều 2. Thực hiện hợp đồng

Bên A giao cho bên B thực hiện công việc: khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ cho việc xây dựng khu biệt thực liền kề. Sản phẩm hồ sơ báo cáo kinh tễ kỹ thuật công trình về địa hình phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định

Phạm vi công việc của bên B:

+ Khảo sát địa hình

 • Lập lưới đường chuyền hạng IV địa hình cấp IV
 • Lập lưới đừng chuyền cấp II địa hình cấp IV
 • Thủy chuẩn hạn IV địa hình cấp IV
 • Đo vẽ bản độ địa hình tỷ lệ 1/500

+ Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

 • Nghiên cứu nhiệm vụ khảo sát địa hình và trình cho bên A các sản phẩm hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
 • Đề xuất các ý kiến mà bên B cho là cần thiết và phù hợp với dự án
 • Đề xuất nhiệm vụ khảo sát phục vụ thiết kế, thí nghiệm bôr sung và lập nhiệm vụ khảo sát bổ sung khi phát hiện không đầy đủ số liệu khảo sát để thiết kế
 • Tham gia các cuộc hợp liên quan tới khảo sát địa hình tại công trường hợp giao ban khi được bên A triệu tập trong quá trình xây dựng công trình
 • Tham gia nghiệm thu các công việc hoàn thành các hạn mục công trình đã tham gia làm và toàn bộ công trình do bên A tổ chức

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Tổng giá trị hợp đồng:…… đồng (bằng chữ:………)

Giá trị hợp đồng có thể được điều chỉnh trong các trường hợp:

 • Bổ sung, điều chỉnh khối lượng thực hiện so với hợp đồng
 • Trong trường hợp bất khả kháng, các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật

Thời hạn thanh toán:

 • Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên A thanh toán 530% giá trị hợp đồng cho bên B
 • Bên A thanh toán 70% còn cho bên B khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng

Hình thức: trả tiền mặt hoặc chuyển khoản ( Người nhận:……………. STK:………………….)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Bàn giao cho bên B đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan
 • Thanh toán khối lượng thực hiện cho bên B theo đúng quy định và thời hạn đã cam kết
 • Cử các cán bộ kỹ thuật phối hợp với bên B để giải quyết những tồn tại, vướng mắt trong quá trình thực hiện hợp đồng
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại khi không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Thực hiện hoàn chỉnh các nội dung công việc quy định trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo tiến độ công việc
 • Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đén việc lập báo cáo và bản thiết kế vẽ thi cong do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên A hoặc người có thẩm quyền
 • Bồi thường thiệt hại khi sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các giải pháp kỹ thuật không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Phối hợp với bên A chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theoyêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B thanh toán chi phí theo tỷ lệ hoàn thành công việc cho bên A.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng này mà không khắc phục  trong vòng 07 ngày để từ ngày nhận được thông báo của bên kia.
 • Trong các trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo trước 07 ngày cho bên kia.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 11. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứa thông tin bảo mật của công ty cho đến khi: công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng. Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình thực hiện hợp đồng

Điều 12. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com