Hợp đồng đo đạc

Hợp đồng đo đạc là hợp đồng được ký kết giữa các tổ chức, nhằm thực hiện việc đo đạc, định vị, cắm mốc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, công trình.

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG………..
……………………………..
Số: ……./HĐ-ĐĐ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 
……….., ngày….. tháng …. năm……  

HỢP ĐỒNG ĐO ĐẠC

V/v đo đạc, định vị, cắm mốc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013 ;
 • Căn cứ Luật Đo đạc năm 2018;
 • Căn cứ Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP ngày 27/01/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ;
 • Căn cứ Quyết định số: ……….. của UBND  về việc ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn ;
 • Theo đề nghị của ………………………………………………….

Hôm nay, tại Văn phòng TT Kỹ thuật Tài nguyên – Môi trường , chúng tôi tiến hành ký hợp đồng gồm các bên sau đây:

 1. BÊN CHỦ ĐẦU TƯ (BÊN A):

Công ty:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Người đại diện:                                                       Chức vụ:

Căn cứ đại diện:

Email/Fax:

Số điện thoại:

II. BÊN NHẬN ĐO ĐẠC (BÊN B):

Tên đơn vị: Trung tâm Đo đạc bản đồ .

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email/Fax:

Người đại diện:……..

Mã số thuế:

Thành lập theo quyết định số:

Sau khi bàn  bạc, trao đổi hai bên đã thống nhất ký hợp đồng đo đạc, lập hồ sơ đo đạc thửa đất thuộc công trình ……………………………………………..

Điều 1:  Nội dung công việc phải thực hiện:

Bên B chịu trách nhiệmđo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất thuộc :

Công trình:  ………………………………………………………

Địa điểm:………………………………………………………….

Điều 2: Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:

           Chất lượng công tác đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phải thuân thủ đúng theo quy phạm kỹ thuật đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, đúng vị trí, diện tích mà bên A đã cung cấp cho bên B.

Điều 3: Thời gian và tiến độ thực hiện:

3.1 Thời gian thực hiện:

– Bắt đầu ngay sau khi ký hợp đồng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ khi bên A giao mốc quy hoạch (hoặc mốc ranh giới) của khu đất cho bên B và bên A đã triển khai Quyết định quy hoạch của cấp có thẩm quyền đến địa phương.

3.2 Hồ sơ giao cho bên A gồm:

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500

– Lược đồ giải thửa

– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

– Biên bản xác nhận ranh, mốc giới thửa đất.

– Cọc, mốc

Điều 4: Giá trị hợp đồng (tạm tính):

            Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

Bổ sung, điều chỉnh diện tích khu đất đo, số lượng cọc cắm khu đất đo và hồ sơ nhân bản so với hợp đồng;

Thay đổi giá thanh toán khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán hoặc quyết toán công trình;

Trường hợp bất khả kháng: Động đất, bảo lũ, lụt, v.v … thì hai bên thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 5: Thanh toán hợp đồng:

5.1 Tạm ứng hợp đồng:

Bên A tạm ứng cho bên B ….% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

5.2 Thanh toán hợp đồng:

Sau khi bên B bàn giao sản phẩm cho bên A, thì hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và lập biên bản thanh lý hợp đồng. Bên A căn cứ vào biên bản thanh lý hợp đồng mà thanh toán một lần cho bên B.

5.3 Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 • Bên B là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm pháp lý trước bên A và các cơ quan pháp luật của Nhà nước về công tác đo đạc công trình được bên A giao nhiệm vụ thực hiện.
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sản phẩm mình làm ra.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 • Khi hợp đồng được ký kết, bên A triển khai ngay Quyết định quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xuống địa phương.
 • Cung cấp cho bên B các hồ sơ có liên quan đến dự án.
 • Bàn giao cho bên B các cọc mốc, phạm vi giải phóng  mặt bằng của dự án.
 • Trường hợp chủ trương của Nhà nước thay đổi vị trí, địa điểm dự quy hoạch thì số tiền bên B đã tạm ứng 30% không hoàn trả lại cho bên A, hợp đồng xem như được thanh lý.

Điều 8: Điều khoản chung:

 • Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký kết cho đến khi bên A và bên B cùng hoàn thành các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.
 • Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật tài liệu.
 • Hai bên sẽ thanh lý hợp đồng khi mọi thủ tục quyết toán đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, nếu bên nào đơn phương vi phạm hợp đồng thì chịu trách nhiệm trược pháp luật của Nhà nước, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh thì hai bên cùng nhau bàn bạc, trao đổi và giải quyết trong khuôn khổ hợp đồng.
 • Hợp đồng được lập thành 10 (mười) bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 04 bản.
          ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B  

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com