HỢP ĐỒNG CHĂN NUÔI GIA CÔNG

Chăn nuôi gia công là hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi, tạo ra sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG CHĂN NUÔI GIA CÔNG

Số:…/…..

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ Luật Chăn nuôi 2018;

– Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014;

– Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

– Căn cứ các quy định liên quan;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A: Bên đặt chăn nuôi gia công

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B: Bên nhận chăn nuôi gia công

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng chăn nuôi gia công (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung cơ bản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Hai bên đã thoả thuận hợp tác chăn nuôi gia công để phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp và tạo ra sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao. Cụ thể là:

1. Tên giống chăn nuôi:……………………………………………………………..

2. Cấp giống:…………………………………………………………………………

3. Số lượng dự kiến: … con

4. Quy mô chăn nuôi: … hécta

5. Tiêu chuẩn kỹ thuật chăn nuôi áp dụng:…………………………………………

6. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm chăn nuôi (ngoại hình, kích cỡ, năng suất, tiêm phòng…):…………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Hai bên nhất trí thoả thuận thời hạn hợp đồng là … tháng từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

2. Trong trường hợp muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng, trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng ít nhất là … ngày thì các bên tham gia hợp đồng phải tiến hành thương thảo việc kéo dài hợp đồng và đi đến ký kết.

3. Bên A sẽ cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú y và vacxin cho bên B chăn nuôi muộn nhất vào ngày …/…/…

4. Bên B sẽ thực hiện chăn nuôi gia công tại địa chỉ ………………………………..

5. Trong quá trình chăn nuôi gia công, bên A có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi, thu hồi sản phẩm và thanh toán tiền công nuôi theo kết quả chăn nuôi cho bên B.

ĐIỀU 3: CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A khoản tiền là … đồng (Bằng chữ: ……………………đồng). Trong đó:

– Chi phí chăn nuôi gia công là … đồng (Bằng chữ: ………….……….…… đồng)

– Chi phí hỗ trợ xử lý môi trường là: … đồng (Bằng chữ: …………….…….. đồng)

– Chi phí hỗ trợ cơ sở vật chất là: … đồng (Bằng chữ: …………….…….. đồng)

-…

2. Số tiền này không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đối với cả hai bên hoặc phát sinh từ hợp đồng này.

3. Bên B có trách nhiệm kê khai, nộp tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đối với cả hai bên hoặc phát sinh từ hợp đồng này.

4. Phương thức thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho bên A thành … đợt:

– Đợt 1: ………………………………………………………………………………

– Đợt 2: ………………………………………………………………………………

5. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt

6. Tài khoản ngân hàng (nếu cần):…………………………………………………

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền của bên A:

– Giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi và xử lý môi trường của bên B;

– Tiếp nhận sản phẩm chăn nuôi đúng số lượng, chất lượng đã thoả thuận trong hợp đồng;

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến chăn nuôi và các điều khoản trong hợp đồng theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của bên A:

– Thanh toán chi phí cho bên B theo đúng thoả thuận tại Điều 3 hợp đồng này;

– Cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú y và vacxin cho bên B để bên B thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền của bên B:

– Được tập huấn, đào tạo về chăn nuôi và hướng dẫn việc thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi;

– Yêu cầu bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng thoả thuận tại Điều 3 hợp đồng này;

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến chăn nuôi và các điều khoản trong hợp đồng theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của bên B:

– Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi tại Ủy ban nhân dân địa phương theo quy định pháp luật;

– Ghi chép nhật kí về chăn nuôi, sử dụng thức ăn, thuốc thú y và vacxin để bên A kiểm tra định kỳ;

– Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi;

– Xử lý chất thải chăn nuôi theo Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan đến bảo vệ môi trường;

– Bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: BẢO HIỂM

1. Bên A có nghĩa vụ mua bảo hiểm những rủi ro, tổn thất hoặc những thiệt hại trong quá trình chăn nuôi gia công do sự kiện bất khả kháng quy định tại điều … hợp đồng này gây ra tại Công ty bảo hiểm …………………………………………

2. Số tiền bảo hiểm: … % tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi theo giá thị trường.

3. Việc khiếu nại đòi bồi thường tổn hạn tại Công ty bảo hiểm …………… bằng loại tiền ghi trên hóa đơn.

ĐIỀU 7: BÍ MẬT VÀ QUYỀN SỞ HỮU THÔNG TIN

1. Tất cả những thông tin về kỹ thuật chăn nuôi và thông tin kinh doanh của bên A cho dù là dưới mọi hình thức văn bản hay bằng miệng. Ngoài ra những bí quyết kỹ thuật, quy trình kỹ thuật chăn nuôi mà bên A đã đào tạo, hướng dẫn cho bên B thì bên B có trách nhiệm lưu trữ và phải bảo đảm tuyệt mật cho những thông tin này, không được cung cấp cho bên thứ ba.

2. Tất cả bản gốc cũng như bản sao về kỹ thuật chăn nuôi và thông tin kinh doanh của bên A được lưu trữ và bảo đảm tuyệt mật để những thông tin đó vẫn là tài sản độc quyền của bên A. Bên B phải trả lại hồ sơ và tất cả các thông tin có liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi cho bên A khi kết thúc hợp đồng

3. Tất cả các điều kiện và điều khoản của hợp đồng có thể được tiết lộ bởi luật sư, kế toán, nhân viên khai thuế của một trong hai bên hoặc theo yêu cầu trong quá trình còn hiệu lực pháp lý của hợp đồng.

ĐIỀU 8: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; dịch bệnh, tiêu huỷ do dịch bệnh theo chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền…

2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng … ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Các bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt hợp đồng như sau :

1. Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác.

2. Theo thỏa thuận của các bên.

3. Khi một trong hai bên vi phạm thoả thuận hợp đồng và bên còn lại yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

3. Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp đồng.

4. Do các nguyên nhân khác.

ĐIỀU 10: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1. Khi hợp đồng chấm dứt, bên B phải hoàn trả thức ăn, thuốc thú y, vacxin còn dư và các tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia công cho bên A.

2. Bên B đồng ý xử lý chất thải ô nhiễm sau hợp đồng với chi phí do bên A chịu theo quy định về bảo vệ môi trường.

3. Sau khi hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình, hai bên lập biên bản thanh lý hợp đồng và công chứng tại ……………………..

ĐIỀU 11: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh trực tiếp bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp bên A không thanh toán hoặc thanh toán không đủ phí chăn nuôi gia công cho bên B theo thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này thì bên A phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất … %/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …ngày, nếu quá … ngày thì bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên A vẫn phải trả phí theo khối lượng công việc bên B đã hoàn thành.

3. Trường hợp bên B không tiến hành thực hiện chăn nuôi hoặc chăn nuôi không đúng như đã thỏa thuận thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên B bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên B phải hoàn trả cho bên A khoản tiền bên A đã chuyển cho bên B theo quy định trong Điều 3 của hợp đồng này.

4. Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với …% chi phí chăn nuôi như quy định trong Điều 3 của hợp đồng này.

ĐIỀU 12: KHIẾU NẠI

1. Bên B được phép khiếu nại bên A về số lượng, chất lượng của con giống, thức ăn, thuốc thú y và vacxin của bên A cấp trong vòng … ngày sau ngày nhận hàng. Sau khoản thời gian trên, mọi khiếu nại sẽ không được chấp nhận.

2. Bên A có quyền khiếu nại bên B về số lượng, chất lượng sản phẩm chăn nuôi gia công trong vòng … ngày sau khi đến hạn. Sau khoản thời gian trên, mọi khiếu nại sẽ không được chấp nhận.

3. Đơn Khiếu nại sẽ được giải quyết trong vòng … ngày từ ngày nhận đơn khiếu nại. Sau thời gian trên, nếu đơn khiếu nại không được giải quyết thì đơn khiếu nại sẽ được gửi lên Toà án nhân dân để giải quyết.

ĐIỀU 13: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

3. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản và nghĩa vụ đã nêu trong hợp đồng trên cơ sở tôn trọng pháp luật Nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất và tìm biện pháp giải quyết trên tinh thần hợp tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

5. Tài liệu sau đây là một phần không thể tách rời của hợp đồng:

– Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp của bên A;

– Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi của bên B;

– Hồ sơ cơ sở vật chất của bên B;

– ….

6. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com