HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÁCH SẠN

Hợp đồng mua bán khách sạn được sử dụng trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản là bất động sản trên đất.

Định nghĩa Hợp đồng mua bán khách sạn

Hợp đồng mua bán khách sạn là thoả thuận giữa một bên bán khách sạn và một bên có nhu cầu mua lại khách sạn. Quyền sở hữu khách sạn sẽ được chuyển từ bên bán qua bên mua kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực.

Mẫu hợp đồng mua bán khách sạn

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

———–o0o———–

­­­Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÁCH SẠN

Số: 24/2020/HĐMB

 • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày….tháng….năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2020. Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông/bà:………………………

Số căn cước công dân:……………… do CA……….. cấp ngày…/…/…

Đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………

Địa chỉ hiện nay: ……………………      

Số điện thoại:………………………………..

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

BÊN MUA (sau đây gọi tắt là bên B):

Ông/bà:………………………

Số căn cước công dân:…………… do CA……….. cấp ngày…/…/…

Đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Địa chỉ hiện nay: …………………………

Số điện thoại:………………………………..

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán khách sạn với các nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

1. Bên A đồng ý bán cho bên B quyền sở hữu khách sạn Abc.

2. Vị trí khách sạn:

– Nằm trên thửa đất số…… thuộc tờ bản đồ số…….….; Diện tích đất :… ………

– Địa chỉ: ……………

Điều 2: Tiêu chuẩn chung

2.1. Tiêu chuẩn quy hoạch

– Khách sạn Abc thuộc quyền sở hữu của bên A và có Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản.

– Tại thời điểm giao dịch, khách sạn Abc và thửa đất quy định tại khoản 2 Điều 1 Hợp đồng này:

+ Không nằm trong diện tranh chấp.

+ Không bị kê biên để bảo đảm cho thi hành án.

+ Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Tiêu chuẩn khách sạn

– Chủ sở thửa đất quy định tại Điều 1: Bên A

– Chủ sở hữu khách sạn hiện tại: Bên A

– Thiết kế và xây dựng vào thời gian : ………

– Vị trí: Nằm trên thửa đất số …. Tờ bản đồ số …… ; Địa chỉ tại …………… Với diện tích:……………….

– Hiện trạng: ……………………………………………………

– Diện tích mặt sàn: ……………………………………………………..

– Thiết kế bao gồm: ……………………………………………..

– Trang thiết bị, cơ sở vật chất bên trong và ngoài: ………………………………

Điều 3: Việc giao nhận tài sản

– Bên A có nghĩa vụ giao khách sạn Abc đã quy định tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên B cùng toàn bộ giấy tờ liên quan tới bất động sản.

– Quyền sử dụng thửa đất đã nêu tại khoản 2 Điều 1 Hợp đồng này vẫn thuộc về bên A.

– Bên B sau khi nhận bàn giao khách sạn sẽ thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Sau khi đăng ký quyền sở hữu tài sản, bên B có toàn quyền định đoạt đối với tài sản là khách sạn Abc.

– Thời hạn bàn giao khách sạn: ngay sau khi ký kết hợp đồng.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế, phí và đăng ký quyền sở hữu

– Toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh từ hoạt động mua bán theo Hợp đồng này sẽ do bên…. chi trả kể từ ngày nhận bàn giao. Việc chi trả của…. trong trường hợp này được thực hiện như sau:…………..

– Quyền định đoạt tài sản (khách sạn Abc) sẽ được chuyển giao cho bên B từ thời điểm bên … thực hiện đăng ký xong việc đăng ký sang tên quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: Đặt cọc

– Trong thời gian từ  ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…, bên B có trách nhiệm giao cho bên A số tiền là …….. VNĐ ( Bằng chữ: ………..) để bảo đảm việc bên B sẽ mua quyền sở hữu khách sạn trên đất đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này chậm nhất là ngày …/…/…  theo như thoả thuận trong Hợp đồng này, trừ trường hợp có giữa hai bên có thoả thuận khác.

Điều 6: Thanh toán

– Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản là khách sạn Abc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:………………………………………..

Chưa bao gồm: …………………………………………………

– Toàn bộ số tiền này sẽ được bên B thanh toán cho bên A qua 1 lần, có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải được thực hiện theo phương thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bên B sẽ thanh toán cho bên A theo nội dung như trên, cụ thể :

Bên B trả trực tiếp cho ông/bà: …………………… Sinh năm:.. ………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Hoặc: Gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng…………;  có biên lai xác nhận……

– Trường hợp có sự thay đổi về giá thị trường trong quá trình thực hiện hợp đồng dẫn tới phát sinh các chi phí khác thì khoản tiền phát sinh này sẽ do bên …. chi trả. Mức giá thay đổi được hai bên thoả thuận chấp nhận trong khoảng …% giá trị Hợp đồng ban đầu.

Điều 7: Cam kết của hai bên

Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Cam kết bên A

1.1. Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

1.2. Khách sạn thuộc trường hợp được mua bán quyền sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a. Đất và khách sạn Abc quy định tại Điều 1 Hợp đồng này không có tranh chấp;

b. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm cho thi hành án;

c. Không có giấy tờ quyền sử dụng đất nào khác giấy tờ bên A đã cung cấp cho bên B;

d. Không có giấy tờ quyền sở hữu khách sạn nào khác giấy tờ bên A đã cung cấp cho bên B.

1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

2. Cam kết bên B

2.1. Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

2.2. Đã xem kỹ, biết rõ về đối tượng của hợp đồng nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ liên quan đến đối tượng của hợp đồng;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều 8: Hạn chế và ngăn cấm

– Bên B chỉ có quyền định đoạt tài sản trên đất là khách sạn Abc, không có quyền sử dụng mảnh đất đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này.

– Mọi hành vi liên quan tới việc sử dụng mảnh đất này của bên B đều phải được báo trước và nhận được sự cho phép bằng văn bản của bên A.

Điều 9: Các thoả thuận khác

1. Bên bán có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho một bên thứ ba đáp ứng đủ các điều kiện về việc nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với điều kiện là, việc chuyển nhượng phải tuân theo quy định của pháp luật. Bên bán thông báo bằng văn bản cho bên mua và việc chuyển nhượng đó không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên mua theo Hợp đồng này.

2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng này, bên B được quyền chuyển nhượng lại các quyền và nghĩa vụ của mình phát sinh từ Hợp đồng này cho bất kì bên thứ ba nào nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

a. Việc chuyển nhượng không bị pháp luật cấm và phải được thực hiện theo quy định của pháp luật;

b. Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện đối với việc chiếm hữu và sử dụng khách sạn Abc theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật;

c. Bên chuyển nhượng chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các khoản thuế, phí và chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng;

d. Việc chuyển nhượng phải được chấp thuận bởi các cơ quan nhà nước và phải đăng ký với các cơ quan nhà nước nếu pháp luật có quy định.

3. Trường hợp bên B muốn mua quyền sử dụng diện tích đất quy định tại Điều 1 Hợp đồng này, bên B phải ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với chủ sở hữu đất là bên A.

4. Hợp đồng này được công chứng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của các bên

10.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Được nhận đủ và đúng hạn số tiền thanh toán theo quy định tại Hợp đồng này.

– Giao cho bên B bất động sản đã quy định tại Điều 1cùng với các giấy tờ cần thiết theo đúng thời hạn đã thoả thuận tại Điều 3.

– Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện đăng ký quyền sở hữu khách sạn mới.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

10.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về thửa đất tại Điều 1.

– Thanh toán cho bên A đầy đủ và đúng hạn số tiền theo quy định tại Hợp đồng này.

– Đăng ký quyền sở hữu khách sạn Abc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Phạt vi phạm

– Nếu bên A không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên A sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

– Nếu bên B không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên B sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

Điều 12: Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi của bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc gây thiệt. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được hai bên thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm ngay lập tức khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng.

– Trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền đối với đất và tài sản gắn liền trên đất giữa bên A và một bên thứ 3 khác gây thiệt hại cho khách sạn Abc, bên A sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 13: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 14: Chấm dứt hợp đồng

14.1. Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng, hai bên đã cố gắng giải quyết nhưng Hợp đồng trên thực tế vẫn không thể tiếp tục thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

– Bất cứ bên nào lâm vào tình trạng không thể trả nợ được hoặc giải thể, thanh lý hoặc phá sản theo quyết định bằng văn bản của cơ quan nhà nước.

14.2. Lý do khách quan chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng có thể chấm dứt trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, hai bên đã cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhưng Hợp đồng vẫn không thể thực hiện được trên thực tế.

– Quy định pháp luật ban hành có điều cấm liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng này.

Điều 15: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

– Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

– Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau và được công chứng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mỗi bên giữ ……… bản.

Ký tên A                                                                                                  Ký tên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh mục bài viết liên quan:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com