Hợp đồng khai thác cát, sỏi

Hợp đồng khai thác cát, sỏi là một dạng thỏa thuận khai thác tài nguyên có hạn chế. Trong hợp đồng này, các bên sẽ dựa vào nhu cầu và khả năng của mình để cung cấp các dịch vụ cho khai thác.

Mẫu Hợp đồng khai thác cát, sỏi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hành phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG KHAI THÁC CÁT SỎI

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ Luật khoảng sản số 60/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/11/2010;
 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 22/06/2014;
 • Căn cứ Luật Đề điều số 79/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2006;
 • Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013;
 • Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-Cp duy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
 • Căn cứ vào giấy phép khai thác số:
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở công ty A, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY TNHH A

Đại diện:

Chức vụ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Trụ sở:

BÊN B: CÔNG TY TNHH B

Đại diện:

Chức vụ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Trụ sở:

Sau khi bàn bạc, các bên thông nhất các nội dung hợp đồng sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Hai bên cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi với nội dung:

Đối tượng hợp đồng: khai thác cát sỏi trên lưu vực sông X

Diện tích: …ha, từ ….đến…

Địa điểm:

Thời gian: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 01/10/2021

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên B cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho quá trình khai thác bao gồm: 3 tàu khai thác cát (cùng đầy đủ các trang thiết bị liên quan) và 10 lao động lành nghề trong lĩnh vực khai thác cát sỏi. Mục đích: hỗ trợ bên A thực hiện hoạt động khai thác theo giấy phép khai thác số …

Bên A chịu trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác và tiêu thụ thành phẩm.

Điều 3: Chi phí, lợi nhuận

Lợi nhuận được tính theo quý 03 tháng

Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: Bên A: 60%

                                            Bên B: 40%

Hình thức thanh toán: Bên A tính toán lợi nhuận theo quý và gửi cho bên B kiểm tra. Sau 15 ngày kể từ ngày hai bên thống nhất bản phân chia lợi nhuận thì bên A phải thanh toán đầy đủ cho bên B bằng hình thức chuyển khoản.

Người nhận:

Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

Thanh toán chậm: trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A thì bên B phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác của bên B, thực hiện các hoạt động nhằm tiêu thụ thành phẩm

– Yêu cầu bên B cung cấp đủ các trang thiết bị, nhân lực theo thỏa thuận hợp đồng.

– Yêu cầu bên B sửa chữa, thay mới các trang thiết bị hư hỏng, hoặc thanh toán chi phí sửa chữa thay mới trong trường hợp bên A được bên B ủy quyền thực hiện.

– Yêu cầu bên B đảm bảo số lượng lao động đủ và hiệu suất làm việc cao để đảm bảo tiến độ công việc.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Đảm bảo quá trình khai thác diễn ra hợp pháp, không vượt quá phạm vi giấy phép khai thác

– Giám sát, quản lý hoạt động khai thác và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

– Thanh toán lợi nhuận cho bên B đúng hạn, đầy đủ và chính xác.

– Thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

– Đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm diễn ra thuận lợi và đạt được hiệu quả cao.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

– Yêu cầu bên A thanh toán lợi nhuận đúng hạn, đầy đủ và chính xác.

– Yêu cầu bên A hỗ trợ khắc phục sự cố về trang thiết bị trong phạm vi khả năng của bên A.

– Kiểm tra, theo dõi quá trình tiêu thụ thành phẩm, kiểm tra báo cáo doanh thu hàng tháng hoặc hàng quý.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Cung cấp đầy đủ trang thiết bị theo thỏa thuận, đảm bảo quá trình khai thác diễn ra thuận lợi và hiệu quả

– Đảm lao động làm việc chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao.

– Sửa chữa hư hỏng hoặc thay mới kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ công việc

– Thanh toán các chi phí sửa chữa, thay mới cho bên A khi có yêu cầu.

– Sẵn sàng bổ sung thêm lao động và trang thiết bị theo yêu cầu của bên A để đảm bảo tiến độ công việc.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng. Bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng

7.1 Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp:

– Trang thiết bị và lao động bên B cung cấp không đáp ứng được yêu cầu khai thác.

– Bên B cố ý vi phạm quy định trong giấy phép khai thác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường xung quanh.

7.2 Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp:

– Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp phép giấy phép khai thác;

– Bên A có hành vi gian dối trong báo cáo doanh thu, phân chia lợi nhuận

– Bên A quản lý, chỉ đạo lao động của bên B khai thác ngoài phạm vi giấy phép.

Điều 8: Sự kiện bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,..và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết. Trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí giải quyết tranh chấp do bên có lỗi chịu.

Điều 10. Điều khoản chung

Hợp đồng này lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com